Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
KWESTIE I POJĘCIA PODSTAWOWE


Email Drukuj

Kapitał obrotowy

Jednym z podstawowych celów krótkoterminowych przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności, czyli zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. Płynność w przedsiębiorstwie może być pochodną odpowiedniej struktury bilansowej, w której występuje dodatnia wartość kapitału pracującego (kapitału obrotowego netto).

Więcej…
 
Email Drukuj

Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa

Amortyzacja w przedsiębiorstwie utożsamia utratę zdolności danego aktywa trwałego do generowania korzyści ekonomicznych. Poprzez amortyzację możliwe jest przyporządkowanie każdemu aktywu okresu jego ekonomicznej użyteczności. Amortyzacje jest kosztem, nie jest natomiast wydatkiem. Przedsiębiorstwo w momencie nabycia lub wytworzenia aktywa trwałego ponosi wydatek pieniężny, nie stanowi on jednak kosztu w tym momencie. Poprzez amortyzację wydatek ten odnoszony jest na cały okres, w którym planuje się wykorzystanie danego środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, aż do momentu zrównania się wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji czy sprzedaży.

Więcej…
 
Email Drukuj

Rozliczenie dotacji przedmiotowej

Dotacja to bardzo atrakcyjny instrument stanowiący bezzwrotne źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Uzyskanie dotacji poprzedzone jest koniecznością spełnienia wielu wymogów, wpływa ona jednak korzystnie na rozwój podmiotu uzyskującego dotację poprawiając jego pozycję konkurencyjną na rynku. Sposób ujmowania otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych określony jest w ustawie o rachunkowości.

Więcej…
 
Email Drukuj

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane - jak to działa? cz. 2

Konsolidacja spółek pozwala przedstawić bardziej dokładny i szerszy obraz sytuacji przedsiębiorstwa (i powiązanych z nim jednostek). Należy pamiętać że niejednokrotnie spółki dominujące są jedynie jednostkami zarządzającymi innymi spółkami grupy które prowadzą konkretną działalność produkcyjną lub handlową. W efekcie spółka matka nie posiada majątku produkcyjnego, nie generuje żadnych przychodów i analiza takiej firmy nie przyniesie wielu wniosków. Dopiero analiza całej grupy da pełen obraz jej funkcjonowania i uwzględni jej specyfikę.

Więcej…
 
Email Drukuj

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane - jak to działa? cz. 1

Nie rzadko w pracy analitycznej można napotkać obok sprawozdań jednostkowych, także sprawozdania finansowe grup kapitałowych tj. grup firm składających się z co najmniej dwóch jednostek - w tym głównej tj. dominującej ('spółki matki') oraz zależnej ('spółki córki').

Więcej…
 
Email Drukuj

Rachunek zysków i strat - przychody, koszty i wynik finansowy cz. 1

Rachunek zysków i strat to dynamiczne zestawienie przychodów, kosztów, oraz zysków i strat - za dany okres sprawozdawczy. Dynamiczne, bo oznacza, że zawiera sumę przychodów i kosztów za cały okres. W ostatecznym efekcie rachunek zysków i strat służy wyznaczeniu księgowego wyniku finansowego.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama