Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 21: Naliczenie odsetek (50.000 zł) od kredytu i ich zapłata.

Pomijamy podatki

W pierwszym kroku - nastąpi naliczenie odsetek (co powiększy zobowiązanie kredytowe), które jako koszt obciążą wynik finansowy.

 

Rachunek zysków i strat

Koszty finansowe, z tego:

-50.000

 

1. odsetki

-50.000

 

Wynik finansowy

-50.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik netto

-50.000

Kredyty i pożyczki

+50.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-50.000

 

Korekty, z tego:

+50.000

 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

+50.000

Korekta kosztów z tytułu odsetek ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

Wydatki: odsetki

0

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

W drugim kroku - nastąpi zapłata odsetek. Zmniejszy to saldo kredytów, a jednocześnie zmniejszy też posiadana gotówkę.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

-50.000

Kredyty i pożyczki

-50.000

Aktywa

-50.000

Pasywa

-50.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

-50.000

Wydatki: odsetki

-50.000

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-50.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama