Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 23: Poniesiony koszt np. usług obcych (1 mln zł) - płatność odroczona.

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

Koszty obciążają wynik, a jednocześnie nie będąc jeszcze wydatkiem - powiększają stan zobowiązań handlowych.

 

Rachunek zysków i strat

Koszty operacyjne np. usługi obce

-1.000.000

 

Wynik finansowy

-1.000.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik netto

-1.000.000

 

 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

+1.000.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-1.000.000

 

Korekty, z tego:

+1.000.000

 

- zmiana stanu zobowiązań

+1.000.000

korekta wzrostu zobowiązań ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Copyright by e-BizCom

 
Reklama