Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 25: Podatek VAT - naliczenie i zapłata

Teraz przyjrzyjmy się jak wygląda naliczenie i zapłata podatku VAT od sprzedaży. Cena sprzedaży produktów 1 mln zł netto + podatek VAT 230.000 zł, produkty w magazynie w koszcie wytworzenia 700.000 zł, faktura płatna za 30 dni.

a) naliczenie podatku należnego od przychodów

b) zapłata ceny i zapłata podatku VAT

a) W rachunku wyników podatek VAT od przychodów nie wystąpi (przychody są w wartości netto). Jednak dopóki faktura nie zostanie zapłacona przez kontrahenta (ma to nastąpić po 30 dniach), to cała kwota na fakturze (tj. razem z podatkiem VAT) wykazana jest jako należność. Jednocześnie naliczenie podatku oznacza na razie, że powiększają się zobowiązania wobec budżetu.

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Przychody ze sprzedaży produktów

+1.000.000

 

Koszty operacyjne

-700.000

Różne koszty poniesione na wytworzenie wyrobów

Wynik finansowy

+300.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: produkty gotowe

-700.000

Wynik netto

+300.000

Należności z tyt. dostaw i usług

+1.230.000

Zobowiązania z tyt. podatków

+230.000

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

+530.000

Pasywa

+530.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

+300.000

 

Korekty, z tego:

-300.000

 

- zmiana stanu zapasów

+700.000

korekta zmniejszenia zapasów ze znakiem '+'

- zmiana stanu należności

-1.230.000

korekta wzrostu należności ze znakiem '-'

- zmiana stanu zobowiązań

+230.000

korekta wzrostu zobowiązań ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

b) Przyjmijmy, że kontrahent po 30 dniach zapłacił tylko 200.000 zł. Firma i tak musi zapłacić podatek VAT od całości (chyba, że jest tzw. małym podatnikiem i ma możliwość płacenia VAT dopiero po otrzymaniu ceny zapłaty) więc pomimo, że nie ma jeszcze pełnych środków ze sprzedaży musi uregulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Należności z tyt. dostaw i usług

-200.000

Zobowiązania z tyt. podatków

-230.000

Środki pieniężne

-30.000

 

 

Aktywa

-230.000

Pasywa

-230.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

-30.000

Wynik netto

0

 

Korekty, z tego:

-30.000

 

- zmiana stanu należności

+200.000

korekta zmniejszenia należności ze znakiem '+'

- zmiana stanu zobowiązań

-230.000

korekta spłaty zobowiązań ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-30.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama