Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 26: Dotacja celowa - uzyskanie i rozliczenie

Dotacja celowa (2 mln zł) do zakupu środka trwałego (5 mln zł; liniowa amortyzacja środka trwałego przez 5 lat); pozostała kwota (3 mln zł) zapłacona z kredytu

a) uzyskanie dotacji

b) rozliczenie dotacji w czasie (przyjęto rozliczanie analogiczne do amortyzacji środka trwałego) tj. przez 5 lat co oznacza 400.000 zł rocznie

 

a) Uzyskanie dotacji oznacza wpływ środków pieniężnych, które są od razu (razem z kredytem) skierowane na zakup majątku (przeciwstawny wydatek inwestycyjny). W aktywach - pojawia się majątek trwały, w pasywach - kredyt i dotacja (dotacja celowa wykazana jest w rozliczeniach międzyokresowych).

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

+5.000.000

Kredyty i pożyczki

+3.000.000

Środki pieniężne

0

Rozliczenia międzyokresowe

+2.000.000

Aktywa

+5.000.000

Pasywa

+5.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

+2.000.000

Korekty, z tego:

+2.000.000

 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

+2.000.000

korekta wzrostu rozliczeń międzyokresowych z pasywów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

-5.000.000

 

Wydatki na nabycie środków trwałych

-5.000.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

+3.000.000

Wpływy: kredyty i pożyczki

+3.000.000

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

b) W każdym kolejnym roku odpowiednia część dotacji jest rozliczana (adekwatnie do amortyzacji zakupionego dzięki niej majątku) jako pozostały przychód operacyjny. Ponieważ nie jest to już wpływ (wpływ nastąpił na początku), nie zmienia to poziomu środków pieniężnych.

Rachunek zysków i strat

Pozostałe przychody operacyjne, z tego:

+400.000

 

- dotacje

+400.000

 

Wynik finansowy

+400.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik netto

+400.000

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

-400.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

+400.000

 

Korekty, z tego:

-400.000

 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-400.000

korekta zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych z pasywów ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Copyright by e-BizCom

 
Reklama