Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 27: Przedpłata zapłacona firmie np. rata dla developera (w kwocie 100.000 zł)

a) uzyskanie przedpłaty

b) rozliczenie przedpłaty w momencie dokonania ostatecznej sprzedaży na rzecz której przedpłata nastąpiła

 

 

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

a) Uzyskanie przedpłaty oznacza wpływ środków pieniężnych, które w pasywach wykazane są w rozliczeniach międzyokresowych. Z tytułu wpływu odpowiednio zwiększa się stan gotówki.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+100.000

Rozliczenia międzyokresowe

+100.000

Aktywa

+100.000

Pasywa

+100.000

Rachunek przepływów pieniężnych


A. Przepływy z działalności operacyjnej

+100.000


Korekty, z tego:

+100.000

 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

+100.000

korekta wzrostu rozliczeń międzyokresowych z pasywów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

 

Wydatki na nabycie środków trwałych

0

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0


Wpływy: kredyty i pożyczki

0


D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+100.000


Brak operacji w rachunku zysków i strat.

b) Rozliczenie przedpłaty w momencie dokonania ostatecznej sprzedaży, a rzecz której przedpłata nastąpiła, wykazane jest w rachunku wyników (jako przychód), a środki pieniężne oczywiście nie ulegają już zmianie.

Rachunek zysków i strat


Przychody ze sprzedaży

+100.000

 

Wynik finansowy

+100.000


Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik netto

+100.000

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

-100.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych


A. Przepływy z działalności operacyjnej

0


Wynik netto

+100.000

 

Korekty, z tego:

-100.000

 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-100.000

korekta zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych z pasywów ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0


D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0


 

Copyright by e-BizCom

 
Reklama