Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 29 - koszt np. ubezpieczenie majątku (lub prenumerata czasopisma), poniesiony za cały rok z góry

a) zapłata ubezpieczenia/prenumeraty za rok z góry (120.000 zł)

b) rozliczenie w czasie (w każdym miesiącu roku po 10.000 zł)

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

 

a) Zapłata z góry wiąże się z wydatkiem i zmniejszeniem stanu gotówki, gdy jednocześnie pojawia się kwota w rozliczeniach międzyokresowych (tj. do rozliczenia współmiernie do uzyskiwanych w trakcie roku przychodów).

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

-120.000

 

Rozliczenia międzyokresowe

+120.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

-120.000

Wynik netto

0

 

Korekty, z tego:

-120.000

 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-120.000

korekta wzrostu rozliczeń międzyokresowych z aktywów ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-120.000

b) Rozliczenie odpowiedniej części wydatku obciąża wynik księgowy jako koszt (np. usługi obce, lub pozostałe koszty) a jednocześnie ta sama kwota pomniejsza stan rozliczeń międzyokresowych w aktywach. Środki pieniężne oczywiście nie ulegają zmianie bo wydatek był poniesiony tylko na początku roku.

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Koszty operacyjne: usługi obce/pozostałe koszty

-10.000

 

Wynik finansowy

-10.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik netto

-10.000

Rozliczenia międzyokresowe

-10.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-10.000

 

Korekty, z tego:

+10.000

 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

+10.000

korekta zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych z aktywów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Copyright by e-BizCom

 
Reklama