Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Rachunek zysków i strat - przychody, koszty, wynik cz. 2

W wariancie kalkulacyjnym przychody ze sprzedaży towarów i produktów koryguje się o koszty sprzedanych towarów i produktów (w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty wytworzenia sprzedanych produktów) oraz koszty sprzedaży i zarządu.

 

W tym przypadku ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie polega na równoległym prowadzeniu ewidencji kosztów w układzie rodzajowym oraz tzw. funkcjonalnym (tj. w miejscu powstawania kosztów w jednostce gospodarczej). W takim przypadku w trakcie roku obrachunkowego każdy koszt działalności operacyjnej jest ujmowany równocześnie w dwóch układach. Koszt zaewidencjonowany na jednym z kont układu rodzajowego (jako zużycie materiałów i energii, usługi obce itd.) jest ponownie klasyfikowany na jedno z kont układu funkcjonalnego (w zależności od miejsca jego powstania w jednostce gospodarczej; mogą to być koszty produkcji podstawowej, koszty wydziałowe, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży, lub koszty produkcji pomocniczej).

Cechą charakterystyczną tego układu jest fakt, że koszty są w nim ewidencjonowane w okresie na który przypadają, a zatem wykazywane są tylko koszty wytworzenia tych produktów, które w danym okresie zostały sprzedane. Nie ma więc potrzeby dodatkowego korygowania kosztów lub przychodów celem zapewnienia ich współmierności, bo są już one współmierne.

Większego wyjaśniania nie wymagają chyba pozycje przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz adekwatne do nich koszty sprzedanych towarów i produktów. Wyjaśnienia natomiast wymaga pozycja kosztów pod nazwą koszty sprzedaży. Są to koszty poniesione przez jednostkę gospodarczą związane z czynnościami sprzedaży, a więc:

- koszty załadunku, rozładunku, transportu,

- usług spedycyjnych,

- koszty opakowań,

- podatek akcyzowy,

- wynagrodzenia pracowników sklepów,

- i wszelkie koszty związane z działalności handlową prowadzoną w tych sklepach (np. czynsz dzierżawny, zużycie energii, amortyzacja tych środków trwałych).

Kosztami, które pojawiają się w wariancie kalkulacyjnym są także koszty zarządu, czyli:

- koszty wynagrodzeń personelu pionu zarządzającego,

- podróży służbowych tych osób,

- koszty biurowe, reprezentacji, reklamy,

- koszty podatków o charakterze ogólnym np. od nieruchomości, opłat administracyjnych i skarbowych.

Należy pamiętać, że suma kosztów z wariantu kalkulacyjnego - w sytuacji, gdy jest on sporządzany w jednostce gospodarczej - powinna osobno być wykazana (w informacji dodatkowej) w podziale na koszty według rodzaju.

 
Reklama