Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Bilans czyli majątek, kapitał własny i zobowiązania cz. 1

Bilans - to część sprawozdania finansowego prezentująca zestawienie aktywów i pasywów jednostki na konkretny moment (np. koniec okresu obrachunkowego przedsiębiorstwa). W ramach bilansu, z jednej strony mamy do czynienia zestawienie wartości składników majątku (czyli aktywów) oraz a z drugiej strony - źródeł jego finansowania (czyli pasywów).

 

Aktywa to najkrócej mówiąc, posiadany przez jednostkę gospodarczą majątek. Inaczej mówiąc, są to kontrolowane przez nią zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń (np. zakupu, wytworzenia), które spowodują (albo powinny spowodować) w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Korzyści, o których tu mowa wynikają np. z wykorzystania składników majątku w procesie wytwórczym, zużyciu ich w jego trakcie, oddania ich w najem, dzierżawę, uzyskiwania od nich dywidend, odsetek czy dokonywania za ich pomocą zakupów. Wszystkie te działania są wykonywane celem osiągania efektu gospodarczego. Przykładowo majątek przedsiębiorstwa mogą stanowić: grunty, budynki, maszyny, środki transportu, zapasy surowców, papiery wartościowe czy też środki pieniężne.

Podstawowy podział aktywów to podział na aktywa trwałe i obrotowe. Klasyfikacja ta jest przeprowadzona według zasady: od najmniej do najbardziej płynnych składników majątku (wyznacznikiem płynności jest tutaj możliwość zamiany na gotówkę).

Aktywa trwałe (majątek trwały) - są to wszystkie aktywa posiadane przez przedsiębiorstwo, które zasadniczo wykorzystywane jest w przedsiębiorstwie przez okres co najmniej jednego roku. W związku z tym występują w wielu procesach gospodarczych. Majątek trwały stanowią: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe (majątek obrotowy) - są to wszystkie aktywa których termin zapadalności wynosi mniej niż rok, takie, których spółka nie zamierza utrzymywać dłużej niż rok lub które będą wykorzystane w jednym cyklu produkcyjnym. Majątek obrotowy stanowią: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe (ich kluczową pozycją są środki pieniężne) oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (koszty dotyczące przyszłych okresów a stanowiące wydatki bieżącego okresu - służą tzw. współmierności przychodów i kosztów).

 
Reklama