Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Bilans czyli majątek, kapitał własny i zobowiązania cz. 2

Pasywa to inaczej źródła finansowania majątku (czyli posiadanych aktywów). Źródła finansowania mogą być wewnętrzne (czyli kapitały własne) oraz zewnętrzne (czyli zobowiązania i ewentualnie rezerwy na zobowiązania).

 

Kapitał własny - to wewnętrzne źródło finansowania i oznacza tą część majątku, która finansowana jest przez właścicieli firmy (którzy dostarczają ten kapitał). Kapitał odzwierciedla gotówkę i majątek wniesiony do firmy poprzez jej właścicieli zarówno w momencie rozpoczęcia działalności, jak i w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa (także zysk pozostawiany w firmie przez właścicieli). Kapitał własny to niejako baza dla prowadzenia działalności gospodarczej - oznacza zainwestowane w przedsiębiorstwo środki jego właścicieli. Im wyższa jego wartość, tym pewniejsze i bezpieczniejsze są fundamenty funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Rezerwy na zobowiązania - to taki rodzaj zobowiązań, których termin płatności i wielkość nie są do końca pewne. Należy je tworzyć na prawdopodobne przyszłe zobowiązania. Mogą to być rezerwy na podatek dochodowy, na świadczenia emerytalne lub rezerwy na przewidywane ewentualne straty (np. wynikające z postępowania sądowego, udzielonych poręczeń itp.).

Pod pojęciem zobowiązań rozumie się kwoty które, z różnych tytułów firma winna jest swoim kontrahentom, budżetowi, bankom itp. zaś zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty (a więc np. łącznie z niezapłaconymi dotychczas odsetkami).

Zobowiązania długoterminowe - zobowiązania wszelkiego rodzaju których termin płatności jest dłuższy niż 12 miesięcy. Do zobowiązań tych należą kredyty i pożyczki długoterminowe, obligacje i inne papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwo.

Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania firmy których termin zapadalności wynosi do 12 najbliższych miesięcy.  Należą do nich przede wszystkim: kredyty i pożyczki (oczywiście w części krótkoterminowej), obligacje i papiery wartościowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wekslowe, budżetowe, z tytułu wynagrodzeń, czy zaliczki na poczet dostaw.

Rozliczenia międzyokresowe (bierne) - analogicznie jak w przypadku rozliczeń w aktywach - są to głównie wszelkie rozliczenia związane z wpływami w bieżącym okresie a przychodami dotyczącymi przyszłości np. przedpłaty uzyskane na poczet przyszłej sprzedaży.

 
Reklama