Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe? cz. 1

Zacznijmy od prostego tematu - sprawozdawczości finansowej. Prosty, aczkolwiek nawet w tej materii zdarzają się błędy np. w obszarze co składa się na sprawozdanie finansowe albo do kiedy trzeba je sporządzić.

Zbierzmy więc tą wiedzę.

 

Przepisy ustawy o rachunkowości, a więc w tym zasady i terminy sporządzania sprawozdań finansowych stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych,

2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200 000 EURO (wg średniego kursu NBP, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy),

3. przedsiębiorstw państwowych.

Wymieniliśmy tylko najbardziej nas interesujące jednostki gospodarcze - wszystkie jednostki, które podlegają ustawie określa art. 2 ustawy o rachunkowości.

Przykład

Pan Jan Nowak prowadzący działalność pn. 'Nowak Firma' w roku T prowadził rachunkowość w formie uproszczonej (w formie książki przychodów i rozchodów) i osiągnął przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 4.840.000 zł, tj. w przeliczeniu 1.210.000 EUR (kurs PLN/EUR na 30.09 - 4,00). Ponieważ granica 1.200.000 EUR została osiągnięta, zatem w roku T+1 pan Kowalski jest zobligowany prowadzić pełną rachunkowość (tj. na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości).

Przykład

Spółka 'XYZ' sp. z o.o. mimo, że osiągnęła w roku T przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 3.500.000 zł (875.000 EUR), również będzie w roku T+1 prowadzić pełną rachunkowość, bo jest spółką prawa handlowego (mimo, że nie osiągnięto poziomu 1.200.000 euro).

 

Copyright by e-BizCom

 
Reklama