Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe? cz. 2

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z 3 podstawowych części (art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości):

- bilansu tj. stanu majątku i źródeł jego finansowania,

- rachunku zysków i strat tj. zestawienia przychodów i kosztów działalności,

- informacji dodatkowej.

Co ciekawe i warte uwagi - rachunek przepływów pieniężnych - jak się często uważa, wcale nie stanowi obowiązkowej części sprawozdania finansowego. Tylko część jednostek gospodarczych musi go sporządzać. Firmy te sporządzają wymienione poniżej części sprawozdania finansowego:

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

- rachunek przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Obowiązek ich przygotowania należy do:

- wszystkich spółek akcyjnych, a także pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości):

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Poza tym, istnieje jeszcze jedna część sprawozdania finansowego w postaci sprawozdania z działalności jednostki które sporządzają spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości), a także być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki gospodarczej (jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy ? wszyscy członkowie tego organu czyli np. członkowie zarządu spółki; ewentualna odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania).

Należy zwrócić uwagę, że nie jest napisane o sporządzaniu sprawozdania rocznego do 31. marca następnego roku, gdyż w przypadku jednostek których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym nie byłby to właściwie określony termin. Jeśli firma kończy rok rachunkowy w dniu 30. września to sprawozdanie powinno zostać sporządzone do 31. grudnia.

W części jednostek gospodarczych (spełniających te same warunki, co w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale) sprawozdanie finansowe podlega jeszcze dodatkowo badaniu przez biegłego rewidenta (celem badania jest wyrażenie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki) i ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym ?Monitor Polski?.

Sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (np. walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej), nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to również, że badanie przez biegłego audytora musi skończyć się do tego czasu, bo zatwierdzeniu może podlegać dopiero zaudytowane sprawozdanie.

W ustawie o rachunkowości umożliwia się firmom o mniejszej skali prowadzonej działalności sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego. Chodzi o umożliwienie mniejszym przedsiębiorstwom sporządzenia sprawozdania finansowego ? bilansu i rachunku zysków i strat ? w uproszczonej formie (dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi). Są to firmy, które w roku poprzednim nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:

- średnioroczne zatrudnienie - 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 1.000.000 EURO,

- przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych - równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO (wg średniego kursu NBP, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy).

Copyright by e-BizCom

 
Reklama