Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 4: Amortyzacja

A jak wygląda naliczenie amortyzacji? Obejrzyjmy operację naliczenia amortyzacji rzeczowego środka trwałego w wysokości 100.000 zł

 

Wartość środka trwałego w bilansie zmniejszy się o wartość amortyzacji, która jednocześnie obniży wynik. Ale ponieważ amortyzacja to nie wydatek (tylko odpis księgowy) w rachunku przepływów nie pojawi się żaden przepływ.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

-100.000

Wynik netto

-100.000

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek zysków i strat

Koszty operacyjne, z tego:

-100.000

 

1. Amortyzacja

-100.000

 

Wynik finansowy

-100.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-100.000

 

Korekty, z tego:

+100.000

 

- amortyzacja

+100.000

Amortyzacja nie stanowi wydatku więc korekta jest na '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Copyright by e-BizCom

 
Reklama