Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 5: Pożyczka udzielona przez firmę spółce powiązanej:

a) udzielenie przez firmę pożyczki w wysokości 1 mln zł (na 5 lat, z czego roczna rata 200.000 zł)

b) spłata raty (200.000 zł) udzielonej pożyczki

c) naliczenie odsetek (50.000 zł) od pożyczki (z natychmiastową zapłatą)

 

Pomijamy podatki.

a) Pożyczka pojawia się w aktywach (z podziałem na część długo- i krótkoterminową) przy jednoczesnym zmniejszeniem wartości środków pieniężnych. Rachunek przepływów wykaże wydatek.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Długoterm. aktywa finansowe: pożyczki

+800.000

 

 

Krótkoterm. aktywa finansowe: pożyczki

+200.000

 

 

Środki pieniężne

-1.000.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych


A. Przepływy z działalności operacyjnej

0


B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

-1.000.000


Wydatki na aktywa finansowe

-1.000.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0


D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-1.000.000


Brak operacji w rachunku zysków i strat.

b) Spłacona rata zmniejszy wielkość pożyczki i pojawi się jako wpływ środków pieniężnych.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa finansowe: pożyczki

-200.000

 

 

Środki pieniężne

+200.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych


A. Przepływy z działalności operacyjnej

0


B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

+200.000


Wpływy z aktywów finansowych

+200.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0


D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+200.000


Brak operacji w rachunku zysków i strat.

c) Odsetki od pożyczki jako przychód powiększą wynik a jako wpływ powiększą stan gotówki.

Rachunek zysków i strat


Przychody finansowe, z tego:

+50.000

 

1. odsetki

+50.000

 

Wynik finansowy

+50.000


Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

+50.000

Wynik netto

+50.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych


A. Przepływy z działalności operacyjnej

0


Wynik netto

+50.000

 

Korekty, z tego:

-50.000

 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-50.000

Korekta przychodów z tytułu odsetek ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

+50.000


Wpływy z aktywów finansowych

+50.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0


D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+50.000


Copyright by e-BizCom

 
Reklama