Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 8: Sprzedaż udziałów/akcji (za cenę 3 mln zł; wartość bilansowa 2 mln zł) za gotówkę.

Pomijamy podatki.

W rachunku wyników pojawi się wynik na sprzedaży w postaci różnicy między ceną a wartością bilansową.

W bilansie - zmniejszenie wartości aktywów (o wartość bilansową), przy równoczesnym wzroście stanu gotówki. Rachunek przepływów wykaże wpływ w wysokości ceny sprzedaży.

Rachunek zysków i strat

Przychody finansowe, z tego:

+1.000.000

 

- Zysk ze zbycia inwestycji

+1.000.000

(3.000.000 - 2.000.000)

Wynik finansowy

+1.000.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Długoterminowe/krótkoterminowe aktywa finansowe: udziały lub akcje

-2.000.000

Wynik netto

+1.000.000

Środki pieniężne

+3.000.000

 

 

Aktywa

+1.000.000

Pasywa

+1.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

+1.000.000

 

Korekty, z tego:

-1.000.000

 

Zysk/strata z działalności inwestycyjnej

-1.000.000

Korekta przychodów z tytułu sprzedaży aktywów finansowych ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

+3.000.000

Wpływy z aktywów finansowych

+3.000.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+3.000.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama