Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 10: Sprzedaż wyprodukowanych wyrobów za gotówkę

Wyroby są w magazynie ewidencjonowane po koszcie wytworzenia 500.000 zł; cena sprzedaży 700.000 zł):

a) zapasy zostały wytworzone w okresie w którym są sprzedane

b) zapasy zostały wytworzone w okresie poprzednim

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

 

a) W rachunku wyników pojawi się wynik na sprzedaży w postaci różnicy między przychodami a kosztami. W bilansie - zmniejszenie zapasów (o wartość bilansową), przy równoczesnym wzroście stanu gotówki. Rachunek przepływów wykaże przepływ w wysokości wpływu (ze względu na zapłatę gotówką - równemu przychodom).

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Przychody ze sprzedaży produktów

+700.000

 

Koszty operacyjne

-500.000

Różne koszty poniesione na wytworzenie wyrobów

Wynik finansowy

+200.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: produkty gotowe

-500.000

Wynik netto

+200.000

Środki pieniężne

+700.000

 

 

Aktywa

+200.000

Pasywa

+200.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

+700.000

Wynik netto

+200.000

 

Korekty, z tego:

+500.000

 

- zmiana stanu zapasów

+500.000

korekta spadku zapasów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+700.000

b)

W rachunku wyników pojawi się wynik na sprzedaży w postaci różnicy między przychodami a zmianą stanu produktów (która przedstawia koszty poniesione na wytworzenie zapasów, w poprzednim okresie). W bilansie - zmniejszenie zapasów (o wartość bilansową), przy równoczesnym wzroście stanu gotówki. Rachunek przepływów wykaże przepływ w wysokości ceny sprzedaży.

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:

+200.000

- przychody ze sprzedaży produktów

+700.000

 

- zmiana stanu produktów

-500.000

 

Wynik finansowy

+200.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: produkty gotowe

-500.000

Wynik netto

+200.000

Środki pieniężne

+700.000

 

 

Aktywa

+200.000

Pasywa

+200.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

+700.000

Wynik netto

+200.000

 

Korekty, z tego:

+500.000

 

- zmiana stanu zapasów

+500.000

korekta spadku zapasów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+700.000

Copyright by e-BizCom

 
Reklama