Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 11: Sprzedaż wyprodukowanych wyrobów z odroczoną płatnością

Wyroby są w magazynie ewidencjonowane po koszcie wytworzenia 400.000 zł; cena sprzedaży 600.000 zł)

a) zapasy zostały wytworzone w okresie, w którym są sprzedane

b) zapasy zostały wytworzone w okresie poprzednim

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

a) W rachunku wyników pojawi się wynik na sprzedaży w postaci różnicy między przychodami a kosztami. W bilansie - zmniejszenie zapasów (o wartość bilansową), przy równoczesnym wzroście należności za sprzedaż. Pomimo dodatniego wyniku, rachunek przepływów nie wykaże przepływu.

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Przychody ze sprzedaży produktów

+600.000

 

Koszty operacyjne

-400.000

Różne koszty poniesione na wytworzenie wyrobów

Wynik finansowy

+200.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: produkty gotowe

-400.000

Wynik netto

+200.000

Należności z tyt. dostaw i usług

+600.000

 

 

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

+200.000

Pasywa

+200.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

+200.000

 

Korekty, z tego:

-200.000

 

- zmiana stanu należności

-600.000

korekta wzrostu należności ze znakiem '-

- zmiana stanu zapasów

+400.000

korekta spadku zapasów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

b) W rachunku wyników pojawi się wynik na sprzedaży w postaci różnicy między przychodami a zmianą stanu produktów (która przedstawia koszty poniesione na wytworzenie zapasów, w poprzednim okresie). W bilansie - zmniejszenie zapasów (o wartość bilansową), i wzrost należności. Pomimo dodatniego wyniku, rachunek przepływów nie wykaże oczywiście przepływu (odroczona płatność).

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:

+200.000

 

- przychody ze sprzedaży produktów

+600.000

 

- zmiana stanu produktów

-400.000

 

Wynik finansowy

+200.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: produkty gotowe

-400.000

Wynik netto

+200.000

Należności z tyt. dostaw i usług

+600.000

 

 

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

+200.000

Pasywa

+200.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

+200.000

 

Korekty, z tego:

-200.000

 

- zmiana stanu należności

-600.000

korekta wzrostu należności ze znakiem '-

- zmiana stanu zapasów

+400.000

korekta spadku zapasów ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Copyright by e-BizCom

 
Reklama