Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 12: Spłata należności z tytułu dostaw i usług (500.000 zł)

Zapłata przez klienta należności oznacza jej zmniejszenie, przy równoczesnym wzroście gotówki. Rachunek przepływów wykaże odpowiedni wpływ.

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Należności z tyt. dostaw i usług

-500.000

 

 

Środki pieniężne

+500.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

+500.000

Wynik netto

0

 

Korekty, z tego:

+500.000

 

- zmiana stanu należności

-500.000

korekta spadku należności ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+500.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama