Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 13: Utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności na kwotę 100.000 zł

Należność zostaje w bilansie pomniejszona o kwotę odpisu co obciąży też wynik finansowy jako pozostały koszt operacyjny. Brak przepływu związanego z ta operacją.

 

Gdy powód utworzenia odpisu straci rację bytu, można go rozwiązać - dokładnie odwrotną operacją (pozostałe przychody operacyjne w rachunku wyników).

Rachunek zysków i strat

Pozostałe koszty operacyjne, z tego:

-100.000

 

1. Inne koszty operacyjne

-100.000

 

Wynik finansowy

-100.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Należności z tyt. dostaw i usług

-100.000

Wynik netto

-100.000

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

-100.000

Pasywa

-100.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-100.000

 

Korekty, z tego:

+100.000

 

- zmiana stanu należności

+100.000

korekta spadku należności ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Copyright by e-BizCom

 
Reklama