Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 15: Przekazanie zysku (zysk za rok ubiegły wyniósł 1 mln zł) na dywidendę/udział w zysku

W pierwszym kroku - pojawi się zobowiązanie wobec właścicieli firmy, przy jednoczesnej korekcie

pozycji wyniku z lat ubiegłych (gdzie był wykazany niepodzielony zysk z okresu poprzedniego).

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik z lat ubiegłych

-1.000.000

 

0

Zobowiązania inne (wobec akcjonariuszy/udziałowców)

+1.000.000

Aktywa

0

Pasywa

0

W drugim kroku - zobowiązanie z tyt. dywidendy/udziału w zysku zostanie spłacone, a środki pieniężne zmniejszą się odpowiednio.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

-1.000.000

Zobowiązania inne (wobec akcjonariuszy/udziałowców)

-1.000.000

Aktywa

-1.000.000

Pasywa

-1.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

-1.000.000

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-1.000.000

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-1.000.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama