Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 17: Utworzenie rezerwy (200.000 zł) na możliwe prace gwarancyjne

Operacja bez wpływu na stan środków pieniężnych. Zawiązanie rezerwy obciąża (jako koszt, ale nie wydatek) wynik finansowy. Jednocześnie pojawia się w bilansie kwota utworzonej rezerwy.

 

Rachunek zysków i strat

Pozostałe koszty operacyjne, z tego:

-200.000

 

1. Inne koszty operacyjne

-200.000

 

Wynik finansowy

-200.000

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki pieniężne

0

Wynik netto

-200.000

 

Rezerwa

+200.000

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-200.000

 

Korekty, z tego:

+200.000

 

- zmiana stanu rezerw

+200.000

korekta wzrostu rezerw ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Oczywiście, rozwiązanie rezerwy to dokładnie odwrotna operacja - kwota pojawi się w pozostałych przychodach operacyjnych i nastąpi zmniejszenie rezerw.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama