Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 18: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 5.000.000 zł na 10 lat (równe roczne raty po 500.000 zł) na zakup środków trwałych

Kredyt pojawia się w pasywach (z podziałem na część długo- i krótkoterminową) przy jednoczesnym zwiększeniu zakupionych za jego sprawą wartości środków trwałych.

Rachunek przepływów wykaże zarówno wpływ (kredyt) jak i przeciwstawny mu wydatek (zakup), które łącznie nie zmienią wartości środków gotówkowych.

 

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

+5.000.000

Zobowiązania długoterminowe: kredyty i pożyczki

+4.500.000

Środki pieniężne

0

Zobowiązania krótkoterminowe: kredyty i pożyczki

500.000

Aktywa

+5.000.000

Pasywa

+5.000.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

-5.000.000

1. Wydatki na nabycie środków trwałych

-5.000.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

+5.000.000

Wpływy: kredyty i pożyczki

+5.000.000

 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama