Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • ERROR LOADING FEED DATA
 • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Dotacje Unijne - RPO Województwa Zachodniopomorskiego cz. 1

Duża część nowego rozdania dotacji jest rozdysponowana w ramach poszczególnych województw. Dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do rozdysponowania jest kwota dotacji w wysokości 1,6 mld euro. Z punktu widzenia przedsiębiorców, ze środków RPO mogą być finansowane inwestycje w następujących obszarach:

1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

W tym obszarze środki z dotacji zostaną przeznaczone na rozwój konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie oraz na inwestycje w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kolejny strumień środków skierowany zostanie w dalsze uzbrajanie terenów w strefach inwestycyjnych, na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to zarówno tereny ściśle przemysłowe jak i usługowe. Takie podejście przyciągnie nowych inwestorów i poprawi warunki prowadzenia działalności istniejącym firmom.

Zwiększone zostaną nakłady na łatwo dostępne instrumenty finansowe, takie jak pożyczki czy poręczenia dla lokalnych przedsiębiorców. Pozwoli to przedsiębiorcom zaplanować inwestycje w firmach.

Zbudowane zostanie silne otoczenie biznesu, instytucje otoczenia biznesu będą świadczyły wysokiej jakości usługi dla firm. Profesjonalne IOB, będą nie tylko pomagały firmom, ale same zaczną funkcjonować w rynkowy sposób.

W nowym okresie programowania jeszcze więcej środków zostanie przeznaczonych na nowatorskie rozwiązania. Współpraca nauki z gospodarką jest podstawowym motorem rozwoju regionu. Środki przeznaczone na projekty badawcze mają służyć realnym wdrożeniom, zaspokajać rzeczywiste potrzeby rynku. Będzie to możliwe dzięki zwiększonej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Największa pula dotacji zostanie przeznaczona na inteligentne i regionalne specjalizacje.

Będzie można uzyskać dofinansowanie na rozwój/budowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wdrażanie gotowych rozwiązań technologicznych, m.in. w celu wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Przykładowe typy projektów

 • Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
 • Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw
 • Projekty przedsiębiorstw polegające na prowadzeniu badań naukowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • Nabycie lub wytworzenie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych
 • Inwestycje w przedsiębiorstwach
 • Upowszechnianie rozwiązań TIK w przedsiębiorstwach
 • Tworzenie, rozbudowa i wzmacnianie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
 • Bony na wyspecjalizowane usługi IOB
 • Wzrost kooperacji zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi, jak i z udziałem partnerów zagranicznych
 • Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie
 • Budowa gotowości IOB do świadczenia zaawansowanych i wyspecjalizowanych usług odzwierciedlających potrzeby przedsiębiorstw

2. Gospodarka niskoemisyjna

Kluczowym założeniem planowanego wparcia jest obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Gospodarka niskoemisyjna zapewnia korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe płynące z działań zmniejszających emisję. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektów i systemu zintegrowanego transportu publicznego. W tym zakresie mogą być realizowane m. in. inwestycje związane z budową/rozbudową centrów przesiadkowych, budową i modernizacją dróg dla rowerów, wprowadzaniem inteligentnych systemów transportu, budową obiektów ?parkuj i jedź? (park&ride) oraz ?bike&ride?. Przewiduje się dofinansowywanie zakupu oraz modernizacji taboru transportu miejskiego. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez transport indywidualny.

Kolejna pula środków zostanie przeznaczona na projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych i publicznych. Będzie można uzyskać dofinansowanie na ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.

Zwiększenie produkcji energii z OZE będzie możliwe dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł, źródłami odnawialnymi przede wszystkim z: biomasy, biogazu i energii słonecznej oraz budowie jednostek wytwarzających energię odnawialną i zwiększeniu potencjału sieci energetycznej do dystrybucji energii z powstających źródeł odnawialnych.

Duże oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny daje zastosowanie kogeneracji zamiast odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Przykładowe typy projektów

 • Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast
 • Projekty zwiększające świadomość ekologiczną
 • Zakup lub modernizacja taboru transportu miejskiego
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
 • Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
 • Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych
 • Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
 • Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego)
 • Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji

3. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Wspierane będą inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycje ukierunkowane na ograniczenie skutków ekstremalnych zdarzeń pogodowych na środowisko. Dwutorowe podejście wynika z przekonania, że największe sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska można osiągnąć poprzez zintegrowane podejście do zarządzania tym środowiskiem. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie obszarów problemowych związanych z oddziaływaniem i skutkami zmian klimatu, poprawę ochrony przeciwpowodziowej przez efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz zwiększenie możliwości retencji wody.

Inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną będą służyć poprawie jakości wód powierzchniowych i zapobieganiu odprowadzania zanieczyszczeń do wody i gruntów. Dofinansowane zostaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków.

Pula środków zostanie przeznaczona na projekty ograniczające ilość odpadów deponowanych na składowiskach. Wspierany będzie rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.

Przykładowe typy projektów

 • Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
 • Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
 • Wsparcie systemu i służb ratownictwa w sytuacji wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii,
 • Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
 • Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych,
 • Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • Budowa i modernizacja linii wodociągowych,
 • Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
 • Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
 • Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych,
 • Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne
Część druga artykułu --> TUTAJ

Źródło: rpo.wz.pl