Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • ERROR LOADING FEED DATA
 • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Dotacje Unijne - RPO Województwa Zachodniopomorskiego cz. 2

Jak wspomniano w pierwszej części, nowe rozdanie dotacji jest rozdysponowane także w ramach poszczególnych województw. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do rozdysponowania jest kwota dotacji w wysokości 1,6 mld euro. Z punktu widzenia przedsiębiorców, ze środków RPO mogą być finansowane inwestycje w następujących obszarach:

4. Naturalne otoczenie człowieka

Województwo Zachodniopomorskie charakteryzuje się jednymi z największych w kraju potencjałów w zakresie bioróżnorodności, jak również dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. W tym obszarze środki z dotacji europejskich skierowane zostaną na wsparcie naturalnego środowiska człowieka oraz rozwój lokalnych potencjałów (endogenicznych), przyczyni się to do z jednej strony ochrony zasobów naturalnych a z drugiej strony wpłynie na rozwój gospodarki turystycznej w regionie.

Można będzie uzyskać dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, a także na rozbudowę i modernizację infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Zamierza się inwestować w infrastrukturę służącą ochronie różnorodności biologicznej, w edukację ekologiczną oraz promowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej. Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza gmin, dzięki czemu uzyska się pogłębioną wiedzę o zasobach przyrodniczych województwa. Przyczyni się to także do racjonalnego planowania przez inwestorów zamierzonych inwestycji.

Przykładowe typy projektów

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów,
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym,
 • Projekty w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki,
 • Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami,
 • Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
 • Zachowanie walorów krajobrazowych,
 • Budowa, rozbudowa ośrodków rehabilitacji dla dziko żyjących zwierząt,
 • Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ)
 • Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy

5. Zrównoważony transport

Podstawowym celem wsparcia jest dynamiczny rozwój systemu transportowego zapewniającego większą dostępność regionu. Oznacza to lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Przekazane środki zapewnią szybszą i bezpieczniejszą podróż. Planowane są inwestycje w drogi regionalne i lokalne. Bardzo duże nakłady na transport kolejowy mają zachęcić mieszkańców regionu do korzystania z innych niż indywidualny środków transportu. Sprawniejszy transport kolejowy to przede wszystkim rewitalizacja regionalnych linii kolejowych i zakup nowoczesnego taboru kolejowego. Poza tym wspierane będą inwestycje w transport wodny. Poprawiona zostanie infrastruktura szlaków żeglownych, zwiększając bezpieczeństwo i atrakcyjność tego sektora transportu.

Przykładowe typy projektów

 • Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich),
 • Budowa i przebudowa, dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
 • Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych oraz infrastruktury dworcowej,
 • Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych,
 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem

6. Rynek pracy

Przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia dotacyjnego mają na celu efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na rynku pracy przede wszystkim poprzez wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, oraz dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy.

Przedsiębiorstwom udostępnione zostaną środki na rozwój, z założeniem, że mają one umożliwić finansowanie usług szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych, wdrożeniowych m.in. z zakresu zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji zostanie udzielone wsparcie doradcze w zakresie opracowania i/lub wdrożenia planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, planu zwolnień monitorowanych lub programu typu outplacement, przeprowadzenia procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Wzrost gospodarczy możliwy jest dzięki zwiększeniu zatrudnienia, a do tego potrzebna jest większa liczba przedsiębiorców. Dlatego przewidziane są środki na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój nowopowstałych podmiotów.

Wspierane będą również działania dotyczące zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz uruchamiania mechanizmów umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego. Dzięki tej interwencji mają się zwiększyć szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Ponadto przewidziano środki na kompleksowe wsparcie dla osób biernych zawodowo z powodu wieku i stanu zdrowia. Przewidziano uruchomienie takich instrumentów rynku pracy jak np. dotacje, pożyczki, staże, szkolenia.

W województwie zachodniopomorskim stwierdzono jeden z najwyższych w kraju poziom bezrobocia oraz najniższy w kraju poziom zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety, osoby wchodzące na rynek pracy, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby nisko wykwalifikowane dlatego wiele działań będzie skierowanych wyłącznie dla tych grup.

Niski wskaźnik zatrudnienia oraz niedostateczna mobilność zawodowa są głównymi barierami w rozwoju województwa. Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne będzie służyło niwelowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia.

Przykładowe typy projektów

 • Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy,
 • Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu dostosowanie do tych zmian,
 • Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement,
 • Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu (typ operacji o charakterze warunkowym),
 • Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
 • Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujące:
  - tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
  - wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
  - tworzenie odpowiednich, warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
  - finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech (niania)
Trzecia część artykułu --> TUTAJ

Źródło: rpo.wz.pl