Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Email Drukuj

Dotacje Unijne - RPO Województwa Zachodniopomorskiego cz. 3

Jak wspomniano wcześniej, nowe rozdanie dotacji jest rozdysponowane także w ramach poszczególnych województw. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego do rozdysponowania jest kwota dotacji w wysokości 1,6 mld euro. Z punktu widzenia przedsiębiorców, ze środków RPO mogą być finansowane inwestycje w następujących obszarach:

7. Włączenie społeczne

Brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym rodzi wiele negatywnych skutków, które ograniczają możliwość rozwoju. Celem interwencji jest zmiana tych realiów. Wspierane będą działania powodujące wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osiągnięcie tego założenia będzie możliwe m.in. poprzez realizację komplementarnych programów na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wykorzystujących instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Istotne znaczenie mają również usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Przewidziane są środki na działalność podmiotów integracji społecznej, a także podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza. Środki zostaną przeznaczone na rozwój instytucji wspierających ekonomię społeczną, zwiększanie liczby przedsiębiorstw społecznych i tworzenie w nich nowych miejsc pracy. Udzielone wsparcie ma spowodować, by usługi społeczne były bardziej dostępne, zindywidualizowane i wyższej jakości.

Przykładowe typy projektów do sfinansowania dotacją:

 • Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,
 • Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, w szczególności w KIS, CIS, ZAZ,
 • Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych),
 • Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie,
 • Świadczenie wysokiej jakości zindywidualizowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w celu zwiększenia ich dostępności,
 • Tworzenie nowych i rozwój istniejących zdeinstytucjonalizowanych form usług środowiskowych, usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych, wspomaganych, treningowych,
 • Świadczenie wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

8. Edukacja

Wysoki poziom kształcenia oraz możliwość podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji przez całe życie są niezbędne z punktu widzenia potrzeb i wymagań rynku pracy. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji mają przyczynić się do zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej, podniesienia jakości edukacji na każdym poziomie nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz większego jej powiązania z rynkiem pracy.

W związku z tym, że województwo charakteryzuje bardzo niski poziom powszechności edukacji przedszkolnej wspierane będzie tworzenie miejsc przedszkolnych oraz modernizacja, adaptacja, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy z większym gronem dzieci.

Kolejna pula środków zostanie przeznaczona na podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu ICT, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. W ramach realizacji hasła ?indywidualne podejście do ucznia? dostępne będą środki na zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na realizowanie programów stypendialnych.

Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne zwłaszcza w mobilny sprzęt komputerowy.

W ramach podejmowanych działań planowana jest większa współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi m.in. poprzez: wspólne opracowywanie programów nauczania dla zawodu, definiowanie kierunków, w których powinno być prowadzone kształcenie zawodowe, organizowanie praktyk dla uczniów. Aby zwiększyć efektywność tych działań przewidziano środki na wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, mającymi na celu tworzenie w tych jednostkach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Oprócz tego dofinansowywane będą staże i praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach.

Przykładowe typy projektów

 • Upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
 • Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
 • Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,
 • Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych

9. Infrastruktura publiczna

Usługi publiczne mają służyć mieszkańcom, powinny być zatem łatwo dostępne oraz świadczone na wysokim poziomie. Wysoka dostępność usług publicznych jest istotnym czynnikiem rozwoju, sprzyja poprawie poziomu życia mieszkańców oraz ogranicza zjawisko wykluczenia.

Przewiduje się środki na przebudowę, modernizację obiektów ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwo chronione, infrastrukturę społeczną wspierającą osoby bezdomne, zakłady aktywności zawodowej.

Wspierane będą działania z zakresu rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR).

Region charakteryzuje duża dysproporcja w dostępie do infrastruktury edukacyjnej na wszystkich szczeblach kształcenia dlatego planowane są przedsięwzięcia zwiększające dostępność do oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach powszechnej edukacji, również dostosowujące istniejącą infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zostanie utworzona sieć ośrodków popularyzujących naukę i innowacje tzw. centra nauki umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, a zwłaszcza urządzeń i środków wykorzystujących techniki multimedialne.

Osobna pula środków zapewni mieszkańcom regionu szerszy i lepszy dostęp do e-usług. Dzięki temu nastąpi zwiększenie liczby osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną, usprawnienie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania usług publicznych.

Przykładowe typy projektów możliwych do sfinansowania dotacjami unijnymi:

 • Przebudowa, modernizacja a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, budowa, obiektów ochrony zdrowia,
 • Odbudowa, przebudowa, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach budowa, modernizacja, i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwo chronione, infrastruktura społeczna wspierająca osoby bezdomne, zakłady aktywności zawodowej,
 • Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru,
 • Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
 • Budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje,
 • Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej,
 • Wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów,
 • Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami.

Źródło: rpo.wz.pl