Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Przepływy z działalności inwestycyjnej

W tym obszarze rachunku określamy jaki udział w tworzeniu gotówki mają zmiany w stanie majątku rzeczowego (jego sprzedaż czy nabycie), a jaki jest udział działalności związanej z inwestycjami o charakterze finansowym (zakupem i sprzedażą papierów wartościowych, oraz wynikającymi z nich wpływami i wydatkami w postaci odsetek i dywidend).

Ujemna wartość cash flow z działalności inwestycyjnej może oznaczać wydatki na zakup nowego majątku tj. nowe inwestycje zarówno rzeczowe jak i finansowe. Trzeba równocześnie pamiętać, że wartość amortyzacji, która jest w części operacyjnej dodatnim strumieniem pieniężnym, z jej definicji powinna być przekazana na odnowienie majątku i w tym miejscu teoretycznie powinna stanowić wydatek inwestycyjny na majątek rzeczowy (stąd dobrze jest sprawdzić jakie są relacje między tymi wielkościami i tym samym prześledzić, czy firma odtwarza swój park maszynowy, czy może ?przejada? amortyzację w inny sposób, nie dbając o to, że osłabia swój potencjał majątkowy w przyszłości). W przypadku braku możliwości analizy rachunku przepływów pieniężnych (gdy np. dana jednostka go nie sporządza), można to w przybliżeniu sprawdzić w następujący sposób:

1. wyliczyć różnicę pomiędzy stanem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu i stanem na początek okresu,

2. porównać do wartości amortyzacji za ten okres - gdy amortyzacja niższa od różnicy stanów oznacza to, że wartość majątku wzrosła powyżej amortyzacji, czyli poniesione nakłady były wyższe od zużycia majątku w tym okresie.

Dodatnia kwota może wskazywać, że firma dokonuje sprzedaży majątku (jeśli towarzyszy temu ujemny cash flow z działalności operacyjnej może to być znak, że firmie brakuje gotówki i ratuje się wyprzedażą swoich aktywów - zjawisko zdecydowanie negatywne, i jeśli ma stan trwały to świadczy o poważnych kłopotach finansowych) lub uzyskuje korzyści z tytułu posiadanych papierów wartościowych lub udzielonych pożyczek.

 
Reklama