Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Przepływy z działalności finansowej

Cash flow z działalności finansowej obejmuje wszelkie operacje gotówkowe dotyczące finansowania działalności przedsiębiorstwa (i obsługi tego finansowania) z dwóch źródeł: wewnętrznego, w postaci dokapitalizowania go przez właścicieli oraz zewnętrznego - zaciągania zobowiązań o charakterze kredytowym lub podobnym (leasingowym).

 

Dodatnia kwota CF to znak, że jednostka gospodarcza zaciąga kredyty (lub zobowiązania leasingowe), emituje akcje (udziały) lub dłużne papiery wartościowe (np. obligacje), ale to również wskazówka, że właściciele kapitału (akcjonariusze lub inwestorzy zewnętrzni np. banki lub leasingodawcy) pozytywnie oceniają przedsiębiorstwo i gotowi są powierzać mu swoje kapitały angażując je w działalność firmy. Ale jeśli równocześnie operacyjny strumień trwale jest ujemny, oznacza to, że firma coraz bardziej się zadłuża (równocześnie nie potrafiąc wygenerować gotówki z własnych mocy operacyjnych) i może oznaczać poważne kłopoty z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań w przyszłości (chyba, że źródłem dopływu środków jest celowe dokapitalizowanie firmy przez właścicieli, które w przyszłości nie będzie wiązać się z ich zwrotem, a jest skierowane na wzmocnienie kapitałowe firmy, poprawienie jego płynności, lub siły rynkowej).

Ujemne wartości CF z działalności finansowej są rezultatem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub wykupu własnych papierów wartościowych. W niektórych przypadkach może to również oznaczać, że właściciele kapitału nie chcą już angażować ich w działalność tej firmy.

Dla lepszego uchwycenia zmian zachodzących w części finansowej przepływów pieniężnych, można dokonać jej umownego podziału: na część związaną ze zmianami w kapitale własnym i część wynikającą z zaciągania i obsługi zobowiązań. Część przepływów pieniężnych związana ze zmianami w kapitale własnym to: wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, a z przeciwnej strony - wydatki na nabycia udziałów (akcji) własnych, dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli oraz wydatki z tytułu podziału zysku.

Jeśli cash flow ze zmian w kapitale własnym jest mniejszy od 0, oznacza to, krótko mówiąc, że właściciele wypłacają zyski. Czy jest to spowodowane chęcią jak najszybszego wyciągnięcia z firmy zainwestowanych środków w związku z obawami o ich bezpieczeństwo czy też właściciele mają świadomość, że bez pogorszenia równowagi finansowej w firmie, mogą tą część dochodu wypłacić, to już powinno podlegać ocenie analityka na podstawie innych dostępnych danych. Dodatni cash flow z tego tytułu to wynik emisji akcji lub dopłat do kapitału.

Krótkookresowe ujemne strumienie pieniężne w rachunku pieniężnym nie muszą być od razu odzwierciedleniem złej sytuacji płatniczej, ale jeśli taka sytuacja trwa dłużej, może to w efekcie skutkować załamaniem równowagi finansowej, problemami ze spłatą zobowiązań, brakiem gotówki na bieżące funkcjonowanie, a w efekcie zaprzestaniem działalności i bankructwem.

 
Reklama