Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Część podsumowująca rachunku przepływów pieniężnych

Część podsumowująca rachunku przepływów pieniężnych obejmuje kilka pozycji finansowych które wymagają bliższego wyjaśnienia. Przepływy pieniężne netto razem (pozycja D) - oczywiście, w tym miejscu ujmujemy sumę wszystkich trzech przepływów cząstkowych tj. przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym miejscu przedstawiona jest różnica pomiędzy stanem końcowym a początkowych pozycji środków pieniężnych w bilansie. Tak więc do pozycji tej przenosi się z poz. B. III.1c bilansu różnicę między stanem na początek i koniec okresu sprawozdawczego. Dość często wartość ta będzie równa tej wykazanej w pozycji poprzedzającej (poz. D). Jakkolwiek, należy mieć świadomość, że czasami może zdarzyć się różnica, i np. będzie ona mieć miejsce w przypadku, gdy część środków pieniężnych stanowią te utrzymywane w walutach obcych, i będzie to efekt ich wyceny, i różnic kursowych, które mogą w takim przypadku wystąpić. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych w walutach obcych pojawią się jako korekty wyniku finansowego w poz. A.II.2 rachunku przepływów (będą to niezrealizowane różnice kursowe od działalności inwestycyjnej, bo środki pieniężne traktujemy jako rodzaj inwestycji). Jako różnice kursowe niezrealizowane (bo tylko z tytułu wyceny) nie pojawią się oczywiście w części inwestycyjnej rachunku cash flow. A właśnie one wpływać będą na różnice między stanem gotówki w bilansie i rachunku pieniężnym. Różnicę między stanem bilansowym i tym z rachunku przepływów wykazuje się w następnej pozycji tj. ?zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych?.

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ? jest to zmiana środków pieniężnych jako rezultat różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych.

Przykład

Bilans na koniec roku T (w tys. zł)

aktywa

pasywa

gotówka

6.000

kapitał własny

7.500

inne aktywa

9.000

zobowiązania

7.500

suma

15.000

suma

15.000

Bilans na koniec roku T+1 (w tys. zł)

aktywa

pasywa

gotówka

7.200

kapitał zakładowy

8.500

inne aktywa

10.000

zobowiązania

8.700

suma

17.200

suma

17.200

Rachunek przepływów pieniężnych za rok T+1 (w tys. zł)

A. przepływy z dział. operacyjnej

2.000

B. przepływy z dział. inwestycyjnej

-500

C. przepływy z dział. finansowej

+500

D. przepływy pieniężne netto

+2.000

zmiana z tytułu przepływów pieniężnych czyli 2.000 ? 500 + 500

E. bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

+1.200

bilansowa zmiana stanu gotówki czyli 7.200 ? 6.000

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

800

powodem różnicy między zmianą z tytułu przepływów pieniężnych a zmianą bilansową są różnice kursowe od środków pieniężnych utrzymywanych w walutach obcych

F. środki pieniężne na początek okresu

5.000

stan może się różnic od stanu bilansowego ze względu na różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych w okresach poprzednich

G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

7.000

ze względu na różnice kursowe od środków pieniężnych utrzymywanych w walutach obcych wartość różni się od wartości środków pieniężnych w bilansie

Środki pieniężne na początek okresu - pozycja przedstawia stan środków pieniężnych na początek badanego okresu rozrachunkowego.

Środki pieniężne na koniec okresu - stan końcowy środków pieniężnych to suma środków pieniężnych na początek okresu oraz wytworzonej nadwyżki gotówkowej (czyli przepływów pieniężnych netto razem).

O ograniczonej możliwości dysponowania - w tym miejscu wykazana jest ta część środków pieniężnych z pozycji G, których dyspozycyjność jest ograniczona przez okres powyżej 3 miesięcy (np. środki zablokowane na rachunku bankowym jako zabezpieczenie zaciągniętego zobowiązania np. kredytu).

 
Reklama