Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

Wskaźniki rentowności kasowej

Dodatkowych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zdolności generowania środków pieniężnych dostarczyć mogą nam wskaźniki rentowności kasowej. Różni się ona tym od 'zwykłej' rentowności, opartej na księgowych wartościach wyniku finansowego, że zamiast niego, stosowana jest wielkość przepływów netto z działalności operacyjnej.

 

Strumień pieniężny z działalności operacyjnej jest bowiem analogicznym odpowiednikiem nadwyżki finansowej stanowiącej sumę wyniku netto i amortyzacji (amortyzacja nie będąc wydatkiem nie wypływa z przedsiębiorstwa, ale pomniejsza wynik więc, aby uzyskać rzeczywistą kwotę pieniądza wytworzonego w danym roku, trzeba ją zsumować z wynikiem). Będąc jej odpowiednikiem jest jednocześnie wartością czysto pieniężną, i ma dzięki temu większą wartość poznawczą.

Stąd wskazanym jest wyznaczenie proporcji jakie zachodzą między nadwyżką finansową (która teoretycznie powinna być wygenerowana) a wielkością rzeczywiście wytworzonego strumienia pieniężnego z działalności operacyjnej. W dłuższym horyzoncie czasowym te dwie wielkości powinny się zrównać, gdyż - prędzej czy później - powinny spłynąć wszystkie należności, i zapłacone być wszystkie zobowiązania, a my natomiast badamy relację w jednym tylko okresie.

Jakość nadwyżki finansowej = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej x 100% / (Wynik netto + amortyzacja)

 

Im bardziej wartość licznika (wartość pieniężna) zbliżona jest do mianownika (wartość księgowa), tym lepiej. Oznacza to, że lepszą jakość wyniku księgowego bo oznacza, że tym większa część sprzedaży została zapłacona (i nie jest zamrożona w należnościach), i tym mniej jest niepieniężnych przychodów.

Stąd również można zaproponować nieco inne podejście ('kasowe') do wskaźników rentowności (opartych na wartości wyniku finansowego). W ten sposób zamiast wielkości wyniku netto, w liczniku wskaźnika umieszczona zostaje wartość strumieni pieniężnych z działalności operacyjnej.

Rentowność netto 'kasowa' = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej x 100% / Przychody ogółem*

* w wariancie porównawczym - przychody korygujemy o zmianę stanu produktów

 

Rentowność majątku 'kasowa' = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej x 100% / Przeciętne aktywa ogółem


Rentowność kapitału własnego 'kasowa' = Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej x 100% / Przeciętny kapitał własny

W każdym z powyższych przypadków im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej. Wartość wskaźników należy porównać do 'zwykłych' wskaźników rentowności, odpowiednio: rentowności netto, majątku i kapitału własnego. Im bardziej zbliżone będą odpowiednie wartości wskaźników, tym lepiej świadczy to o jakości wytworzonego wyniku finansowego i rzeczywistej rentowności działania

 
Reklama