Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 4

Obejrzyjmy przykład wyznaczenia kilku wskaźników wynikających z rachunku cash flow.

Przykład

Na podstawie danych firmy 'Money-To-Burn' wyliczymy wartość wskaźników opartych na przepływach pieniężnych (dla roku T+1).

Jakość nadwyżki finansowej = (1.797 x 100%)/(2.477 + 1.051) = 50,9%

Rentowność netto 'kasowa' = (1.797 x 100%)/(21.505 + 855 + 609) = 7,8% (jednocześnie rentowność netto wynosi 10,8%)

Rentowność majątku 'kasowa' = (1.797 x 100%)/(16.168 + 21.448)/2 = 9,5% (Rentowność majątku = 13,2%)

Rentowność kapitału własnego 'kasowa' = (1.797 x 100%)/(6.108 + 10.152)/2 = 22,1% (Rentowność kapitału własnego = 30,5%)

Pokrycie zobowiązań nadwyżką pieniężną = 1.797/(11.296 ? 1.144) = 0,18

Pokrycie obsługi długu = (1.797 + 439)/(500 + 101 + 2.000 + 101 + 10 + 354) = 0,73

Jak widać przepływy operacyjne w ponad 50% pokrywają wartość wyniku finansowego powiększonego o amortyzację. Jakkolwiek wartość niższa od jedności wskaźnika jakości nadwyżki finansowej wskazuje że w roku T część gotówki, która powinna wynikać z kwot zysku i amortyzacji, 'zamroziła się' w majątku obrotowym firmy (należności i zapasy) oraz że istotna część wyniku finansowego pochodziła ze sprzedaży majątku (działalność inwestycyjna) i wpływów z dywidend (również działalność inwestycyjna).

Rentowność kasowa jest zbliżona do księgowej (choć jednak zauważalnie niższa) co świadczy o dość dobrej jakości wygenerowanego wyniku finansowego, aczkolwiek widać że zamrożenie części zysku w należnościach i zapasach, jak i fakt, że dużą jego część wygenerowano z działalności inwestycyjnej, odpowiednio zmniejsza rentowność kasową.

Aktualne zobowiązania firmy są ok. 5 razy wyższe od rocznej nadwyżki operacyjnej co wskazuje, ze w ciągu 5 lat spółka mogłaby uregulować swój cały dług z wpływów operacyjnych. To nie jest dobry wynik, bo bezpieczny poziom zadłużenia powinien być maks. 2-3 wyższy od operacyjnych przepływów firmy. Ale fakt, że wierzyciele wciąż udzielają firmie kredytów czy wykupują emisję bonów komercyjnych świadczy że spółka wciąż cieszy się ich zaufaniem. Należy być jednak ostrożnym w dalszym zadłużaniu się bez jednoczesnego poprawienia wielkości uzyskiwanych wpływów gotówki operacyjnej.

W roku T+1 operacyjna nadwyżka w dużym stopniu (prawie w 3/4) pokryła płatności z tytułu zadłużenia kredytowego, leasingowego i z tytułu bonów komercyjnych, co jest dość pozytywną informacją, aczkolwiek ten poziom i tak w kolejnych latach musi być poprawiony (i zbliżony do jedności), aby spłata i obsługa zobowiązań nie wymagała wyprzedaży majątku (gdy zabraknie środków z bieżącej działalności).

 
Reklama