Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Analiza rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

W tym artykule omówimy podstawowe zasady analizy rachunku przepływów pieniężnych i określeniu jej przydatności dla analizy finansowej przedsiębiorstwa.

W największym skrócie można stwierdzić, i nie ulega to chyba większej wątpliwości, iż generalnie korzystnie należy ocenić dodatnie wartości przepływów, w szczególności, gdy dotyczy to podstawowej działalności operacyjnej

firmy. Nie jest to jednak zupełna prawda, i nie należy tego traktować jako niezmiennego dogmatu. Wiele zależy tu przecież od wartości i kierunku wszystkich wyodrębnionych strumieni pieniężnych, ich wielkości bezwzględnych, ale również aktualnego stanu finansów przedsiębiorstwa, a także fazy rozwoju ekonomicznego firmy.

Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej są oczywiście wyznacznikiem pozytywnej sytuacji finansowej i właściwych tendencji w jej funkcjonowaniu, ale nie oznacza to, że stan odwrotny może być jednoznacznie oceniony jako kompletnie negatywny. Krótkookresowe ujemne strumienie pieniężne nie muszą być od razu odzwierciedleniem złej sytuacji płatniczej, ale jeśli taka sytuacja trwa dłużej, może to w efekcie skutkować załamaniem równowagi finansowej, problemami ze spłatą zobowiązań, brakiem gotówki na bieżące funkcjonowanie, a w efekcie zaprzestaniem działalności i bankructwem.

Spróbujmy kolejno ocenić poszczególne obszary wyodrębnione w rachunku cash flow.

Przepływy z działalności operacyjnej

Dodatnia wartość przepływów z działalności operacyjnej generalnie powinna być oceniona pozytywnie, bo oznacza, że firma tworzy nadwyżkę finansową z podstawowych sfer swojej aktywności gospodarczej. Im wyższa wartość tym lepiej, bo tym lepsza jakość wyniku finansowego (tym większa część wyniku finansowego stanowi rzeczywiście wytworzoną gotówkę). Wówczas księgowy wynik finansowy jest zbliżony do wyniku kasowego, tzn. tym większa część wyniku księgowego wiązała się z wygenerowaniem gotówki z działalności podstawowej.

Kluczową sprawą jest to, aby dojrzałe przedsiębiorstwo osiągało dodatni wynik pieniężny z działalności operacyjnej, bo jest to wyznacznik jego siły rynkowej i zdolności potencjału ludzkiego i majątkowego do generowania dodatniej wartości dla przedsiębiorstwa.

Zdolność generowania dodatniego strumienia z obszaru operacyjnego jest sprawą newralgiczną dla każdego biznesu. Niemniej dla firmy, która rozpoczyna działalność, brak dodatniego strumienia operacyjnego nie musi oznaczać negatywnej oceny jej funkcjonowania. Zwykle początkowy okres działalności wiąże się głównie z ponoszeniem nakładów inwestycyjnych, i co zrozumiałe, z brakiem lub minimalnym poziomem dochodu z działalności operacyjnej. Źródła generowania gotówki dopiero powstają (firma tworzy swoje struktury, buduje swój potencjał, pozycję rynkową, wizerunek), i dopiero kolejne okresy mają przynieść namacalny efekt tego procesu.

Stan, w którym firma ma ujemne przepływy może również nie być zjawiskiem niepokojącym, jeśli ma charakter krótkookresowy np. związany z sezonowością działania. Wówczas mogą się zdarzać okresy niskich lub ujemnych przepływów operacyjnych, ale gdy w następnych okresach firma nadrabia z nawiązką poniesione straty, taka sytuacja nie powinna budzić obaw.

Trwała ujemna wartość to już jednak znak, że działalność operacyjna nie dostarcza do organizmu przedsiębiorstwa środków pieniężnych, i na dłuższą metę jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym. Jeśli dzieje się tak przy dodatnim wyniku finansowym, świadczy to o jego słabej jakości. Przykładowo, mogło dojść do sytuacji, gdy firma osiągnęła zysk z punktu widzenia rachunku przychodów i kosztów, ale jego większość 'osadziła' się w należnościach, czyli firma nie uzyskała z tego tytułu gotówki. Wówczas, zysk wykazany w rachunku zysków i strat jest pozorny, stał się tylko zapisem księgowym, nie związanym z wpływem odpowiedniego poziomu pieniędzy do firmy. To, na ile zysk nie zamienił się w odpowiednią część gotówki, decyduje jaka będzie sytuacja pieniężna firmy. Musi ona wszak regulować swoje zobowiązania, a brak gotówki grozi tym, że zaprzestanie to robić, co wiąże się z ryzykiem nieodwracalnej niewypłacalności.

 
Reklama