Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Analiza rachunku przepływów pieniężnych cz. 3

Przepływy z działalności finansowej

Cash flow z działalności finansowej obejmuje wszelkie operacje gotówkowe dotyczące finansowania działalności przedsiębiorstwa (i obsługi tego finansowania) z dwóch źródeł:

 

- wewnętrznego, w postaci dokapitalizowania go przez właścicieli,

- oraz zewnętrznego ? zaciągania zobowiązań o charakterze kredytowym lub podobnym (np. leasingowym).

Dodatnia kwota cash flow (CF) to znak, że jednostka gospodarcza zaciąga kredyty (lub zobowiązania leasingowe), emituje akcje (udziały) lub dłużne papiery wartościowe (np. obligacje), ale to również wskazówka, że właściciele kapitału (akcjonariusze lub inwestorzy zewnętrzni np. banki lub leasingodawcy) pozytywnie oceniają przedsiębiorstwo i gotowi są powierzać mu swoje kapitały, angażując je w działalność firmy. Ale, jeśli równocześnie operacyjny CF trwale jest ujemny, oznacza to, że firma coraz bardziej się zadłuża (równocześnie nie potrafiąc wygenerować gotówki z własnych mocy operacyjnych) i może być wyznacznikiem poważnych kłopotów z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań w przyszłości (chyba, że źródłem dopływu środków jest celowe dokapitalizowanie firmy przez właścicieli, które w przyszłości nie będzie wiązać się z ich zwrotem, a jest skierowane na wzmocnienie kapitałowe firmy, poprawienie jego płynności, lub siły rynkowej).

Ujemne wartości CF z działalności finansowej są rezultatem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub wykupu własnych papierów wartościowych. W niektórych przypadkach może to również oznaczać, że właściciele kapitału nie chcą już angażować ich w działalność tej firmy, i wręcz wypłacają zyski z firmy.

Dla lepszego uchwycenia zmian zachodzących w części finansowej przepływów pieniężnych, można dokonać jej umownego podziału:

- na część związaną ze zmianami w kapitale własnym,

- i część wynikającą z zaciągania i obsługi zobowiązań.

Część przepływów pieniężnych związana ze zmianami w kapitale własnym to: wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału (pozycja C.I.1), a z przeciwnej strony ? wydatki na nabycia udziałów (akcji) własnych, dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli oraz wydatki z tytułu podziału zysku (pozycje C.II.1, C.II.3).

Jeśli strumień dotyczący zmian w kapitale własnym jest mniejszy od 0, oznacza to, krótko mówiąc, że właściciele wypłacają zyski. Czy jest to spowodowane chęcią jak najszybszego wypłacenia z firmy zainwestowanych środków w związku z obawami o ich bezpieczeństwo czy też właściciele mają świadomość, że bez pogorszenia równowagi finansowej w firmie, mogą tą część dochodu wypłacić, to już powinno podlegać ocenie analityka na podstawie innych dostępnych danych. Dodatni CF z tego tytułu to efekt emisji akcji lub dokonania przez udziałowców spółki z o.o. dopłat do kapitału.

Część działalności finansowej związana z zaciąganiem i obsługą zobowiązań to wszystkie pozostałe, nie wymienione wcześniej pozycje (C.I. 2-4 i C.II. 3-9).

Dodatnie wartości to wpływ z tytułu zewnętrznego finansowania, co równocześnie oznacza zaufanie do firmy ze strony kredyto- i leasingodawców. Należy też równocześnie pamiętać, że zobowiązania ? prędzej czy później ? trzeba będzie spłacić, a także na bieżąco obsługiwać ich koszty (odsetki). Spłata zobowiązań powinna nastąpić ze środków wytworzonych z działalności operacyjnej, a więc ta działalność musi przynosić obecnie lub w przyszłości dodatni dochód pieniężny. Brak spłaty zadłużenia lub pogorszenie sytuacji finansowej spowoduje, że firma nie będzie mogła liczyć już na nowy zastrzyk finansowy, i bez stabilnego przyrostu nadwyżki operacyjnej, nie będzie w stanie dalej funkcjonować.

Wydatki na obsługę zewnętrznego finansowania to, jak wspomniano, spłata kredytów i zadłużenia leasingowego, a także wykup obligacji czy bonów komercyjnych. Jeśli firma dalej ma dostęp do źródeł finansowania, nie powinno istnieć zagrożenia dla jej funkcjonowania. W przeciwnym przypadku, potrzebować będzie mocnych fundamentów do generowania gotówki ze sprzedaży swoich wyrobów czy usług, albo mieć, przynajmniej w okresie problemów finansowych, wsparcie od swoich właścicieli.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama