Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Zysk (strata) netto w rachunku przepływów pieniężnych

W pośredniej metodzie rachunku przepływów, wynik finansowy stanowi część operacyjnych strumieni pieniężnych. Jest to księgowa wartość wyniku netto z rachunku zysków i strat.

 

Przykład

Bilans na koniec roku T (w tys. zł)

aktywa

pasywa

gotówka

100

kapitał zakładowy

500

inny majątek

900

zobowiązania

500

Suma

1.000

suma

1.000

Załóżmy, że osiągnięto następujące wartości przychodów i kosztów (oraz, że nie było innych operacji).

Rachunek zysków i strat za rok T+1 (w tys. zł)

przychody ze sprzedaży

1.000

całość zapłacona

koszty operacyjne

-800

całość zapłacona

wynik finansowy

200

Rachunek przepływów pieniężnych za rok T+1 (w tys. zł)

przepływy z dział. operacyjnej

+200

wynik finansowy

+200

zmiana stanu gotówki

+200

stan początkowy gotówki

100

stan końcowy gotówki

300

Bilans na koniec roku T+1 (w tys. zł)

aktywa

pasywa

gotówka

300

kapitał zakładowy

500

inny majątek

900

wynik netto

200

 

 

zobowiązania

500

suma

1.200

suma

1.200

Jak widać, jeśli całość przychodów i kosztów ma charakter pieniężny, i jednocześnie brak innych zjawisk finansowych, jedynym źródłem powstania gotówki jest zysk netto (lub strata netto, w przypadku zmniejszenia stanu gotówki).

W większości przypadków, wynik netto nie jest równoważny kwocie wytworzonej gotówki (co nierzadko jest powodem nieporozumień, bo wiele osób nie znających zagadnień finansów utożsamia pojęcie zysku z taką samą wielkością czystej gotówki). Kolejne działania w tej części rachunku przepływów (tzw. korekty) powodują, że wynik netto jest korygowany o kolejne pozycje finansowe. Korekty mają dwojaki charakter:

- po pierwsze, kolejne korekty pozwolą nam "przejść" od wyniku memoriałowego (księgowego) do wyniku w ujęciu kasowym. Z jednej strony pozbędziemy się wszystkich operacji niepieniężnych, a z drugiej uwzględnimy dodatkowe zdarzenia pieniężne, które miały miejsce w danym okresie.

- po drugie ? ponieważ mamy w efekcie uzyskać przepływy z działalności operacyjnej, część korekt wyniku finansowego jest niezbędna, aby posłużyć ?wyrzuceniu? z wyniku finansowego odpowiednich operacji będących efektem działalności inwestycyjnej lub finansowej (wynik netto w rachunku zysków i strat zawiera w sobie zarówno przychody i koszty z tych rodzajów działalności, i trzeba je w tym właśnie miejscu wyeliminować).

Copyright by e-BizCom

 
Reklama