Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w rachunku przepływów pieniężnych

W części dotyczącej działalności operacyjnej pozycja  'Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)' występuje jako korekta wyniku finansowego, a dzieje się tak dlatego, że wynik netto (wzięty z rachunku wyników) 'zawiera' w sobie nie tylko ich część dotyczącą działalności operacyjnej, ale również inwestycyjnej i finansowej, a także oczywiście może zawierać wielkości o charakterze niepieniężnym.

 

Dlatego w tym miejscu musi być dokonana odpowiednia korekta odsetek (zarówno od zobowiązań, zaciągniętych kredytów bankowych czy pożyczek, jak i należności czy udzielonych pożyczek) oraz wszelkiego rodzaju udziałami w zyskach. Dla jasności wyjaśnijmy, że w przypadku tych drugich chodzi tu o udziały w zyskach przynależne danej jednostce (uzyskiwane na skutek prowadzenia działalności inwestycyjnej), a nie wypłaty z zysku danej jednostki dla jej właścicieli, bo to jest częścią działalności finansowej.

I ponownie, musimy wyłączyć z działalności operacyjnej, odsetki dotyczące działalności finansowej i inwestycyjnej, oraz wypłaty z zysku dotyczące tej drugiej (bo uzyskane wypłaty z zysku nie dotyczą działalności finansowej). A następnie, z właściwym dla nich znakiem wprowadzić je do właściwych rodzajów działalności (nie dotyczy to oczywiście wielkości niezrealizowanych, czyli nie wpływających na zmianę stanu gotówki). Przedstawia to poniższa tabela:

 

Wyłączenie z dział. operacyjnej

Włączenie do innej działalności

do której

pozycja rachunku

Zrealizowane odsetki uzyskane (od pożyczek udzielonych, innych inwestycji finansowych)

ze znakiem "-"

ze znakiem "+" do inwestycyjnej

B.I.3

Dywidendy otrzymane (z inwestycji)

ze znakiem "-"

ze znakiem "+" do inwestycyjnej

B.I.3

Niezrealizowane odsetki do uzyskania (od pożyczek udzielonych, innych inwestycji finansowych)

ze znakiem "-"

-

-

Dywidendy niezrealizowane do uzyskania (z inwestycji)

ze znakiem "-"

-

-

Zrealizowane odsetki zapłacone (od zobowiązań finansowych np. kredytów)

ze znakiem "+"

ze znakiem "-" do finansowej

C.I.8

Niezrealizowane odsetki do zapłacenia (od zobowiązań finansowych)

ze znakiem "+"

-

-

Zrealizowanych odsetek uzyskanych od należności (innych niż finansowe i inwestycyjne - przede wszystkimi z tytułu dostaw i usług) oraz zapłaconych od zobowiązań (innych niż finansowe i inwestycyjne - głównie z tytułu dostaw i usług), z oczywistych względów, nie wyłączamy (bo dotyczą obszaru operacyjnego). Nie wyłączamy również tych, które były tylko zaksięgowane, ale nie zapłacone tj. niezrealizowanych, bo przez fakt, że są częścią należności i zobowiązań, automatycznie eliminują się poprzez różnice w stanach tych pozycji.

Przykład

Firma zaciągnęła na koniec roku T kredyt (100.000 zł) i równocześnie udzieliła pożyczki jednostce zewnętrznej (50.000 zł). Na przestrzeni roku T+1, w obu przypadkach wielkość zadłużenia nie zmieniła się, ale od zadłużenia naliczane są odsetki (oprocentowanie w obu przypadkach 6%).

Zgodnie z umową kredytową, odsetki za dany m-c płatne są do 20 dnia następnego m-ca (zatem oprócz odsetek zapłaconych pojawią się odsetki naliczone za m-c grudzień roku T+1, jeszcze nie zapłacone). Zgodnie z umową pożyczki, odsetki płatne są raz na pół roku, odpowiednio do końca m-ca następującego po półroczu (a więc oprócz odsetek zapłaconych za I półrocze, pojawią się odsetki naliczone za II półrocze do zapłacenia w następnym roku).

odsetki zapłacone

odsetki naliczone, nie zapłacone

ogółem

zaciągnięty kredyt (dział. finansowa)

-5.500

-500

-6.000

udzielona pożyczka (dział. inwestycyjna)

+1.500

+1.500

+3.000

suma

-4.000

+1.000

-3.000

Bilans na koniec roku T

aktywa

pasywa

pożyczka udzielona

50.000

kredyt

100.000

gotówka

5.000

inne aktywa

45.000

suma

100.000

suma

100.000

Rachunek zysków i strat za rok T+1

przychody finansowe tj. odsetki uzyskane i do uzyskania

+3.000

koszty finansowe tj. odsetki zapłacone i do zapłacenia

-6.000

wynik netto

-3.000

Jak widać, na wynik finansowy składają się wszystkie naliczone odsetki, bez względu na fakt czy były zapłacone czy nie.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok T+1

przepływy z dział. operacyjnej

0

wynik finansowy

-3.000

korekty wyniku finansowego, z tego:

+3.000

- odsetki

+3.000

=+5.500+500-1.500-1.500 ('wyrzucamy' z działalności operacyjnej odsetki nie dotyczące tej działalności)

przepływy z dział. inwestycyjnej

+1.500

Wpływy z aktywów finansowych - odsetki

+1.500

do działalności inwestycyjnej 'wracają' tylko odsetki zrealizowane

przepływy z dział. finansowej

-5.500

Wydatki - odsetki

-5.500

do działalności finansowej 'wracają' tylko odsetki zrealizowane

zmiana stanu gotówki

-4.000

stan początkowy gotówki

5.000

stan końcowy gotówki

1.000

=-4.000+5.000

Stan gotówki spadł jednak aż o 4.000 zł, na co złożył się wpływ gotówki z działalności inwestycyjnej (1.500), i wydatek z tytułu działalności finansowej (-5.500).

Bilans na koniec roku T+1

aktywa

pasywa

pożyczka udzielona

51.5001

kredyt

100.5002

gotówka

1.000

wynik finansowy

-3.000

inne aktywa

45.000

suma

97.500

suma

97.500

1 50.000 (stan na koniec roku T) + 1.500 (niezapłacone odsetki)

2 100.000 (stan na koniec roku T) + 500 (niezapłacone odsetki)

 
Reklama