Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych cz. 2

W dalszej części przeanalizujmy kolejne 5 wariantów możliwego kształtowania się przepływów pieniężnych.

 

Wariant 4

Wariant

Działalność operacyjna

Działalność inwestycyjna

Działalność finansowa

Podwariant

Przepływy ogółem

4

-

-

+

a

+

b

-

Wariant jest charakterystyczny dla przedsiębiorstw na początku ich rozwoju gospodarczego (jeszcze brak efektów operacyjnych /-/, przy jednoczesnym wpływie środków od właścicieli lub banków /+/, które są inwestowane w zakup majątku /-/). Trudno wówczas źle oceniać jednostkę gospodarczą (szczególnie jeśli w tym okresie posiada źródła finansowania ze strony kredytodawców i właścicieli). Z pełną oceną przedsiębiorstwa należy poczekać do momentu, gdy firma osiągnie pełną zdolność produkcyjną i będzie zmuszona zacząć w końcu wytwarzać nadwyżkę operacyjną, a z niej spłacać zobowiązania finansowe oraz wypłacić właścicielom dywidendę. Oczywiście istotne jest aby firma na początku nie przeinwestowała, i aby źródło finansowania pokrywało wszystkie aktualne potrzeby (a), a nie było, szczególnie w dłuższym okresie, niewystarczające do sfinansowania potrzebnych nakładów (b).

Dużo gorzej, gdy takie wyniki notuje firma z długą historią na rynku. Jeśli nie jest to efekt sezonowości (słabszy wynik na działalności ze względu na dany okres roku np. okres zimowy dla firmy budowlanej), oznacza to, że przedsiębiorstwo ma problem w generowaniu gotówki ze swojej głównej działalności, ale na szczęście posiada jeszcze źródła finansowania (dopóki są to jeszcze źródła zewnętrzne, oznacza to, że banki jeszcze dają firmie kredyt zaufania, ale w przypadku wyschnięcia tego źródła, właściciele mogą w pewnym momencie nie być w stanie dokapitalizować przedsiębiorstwa, i bez trwałej zmiany niekorzystnych tendencji, firmie grozi niewypłacalność).

Wariant 5

Wariant

Działalność operacyjna

Działalność inwestycyjna

Działalność finansowa

Podwariant

Przepływy ogółem

5

+

+

-

a

+

b

-

Podstawową korzyścią jest dodatnia wartość przepływów operacyjnych. Ale na pewno bliższego zbadania wymagają poszczególne strumienie (czyli co się składa na ich ostateczny wynik). Może się np. okazać, że firma aby regulować swoje zadłużenie kredytowe /-/ musi spieniężać majątek /+/, gdyż nadwyżka operacyjna jest niewystarczająca. Ale może również być tak, że ta nadwyżka jest wystarczająco duża, co bez problemu pozwala pokryć wydatki z działalności finansowej, a wpływy z działalności inwestycyjnej są jedynie efektem przejściowego uwolnienia gotówki, która za moment będzie ulokowana w innym rodzaju lokat.

I tu także oczywiście, lepszą alternatywa jest wariant 5a, który nie wiąże się ze zmniejszeniem stanu gotówki w firmie.

Wariant 6

Wariant

Działalność operacyjna

Działalność inwestycyjna

Działalność finansowa

Podwariant

Przepływy ogółem

6

+

-

+

a

+

b

-

Kształt strumieni wskazuje, że najprawdopodobniej firma jest w trakcie procesu inwestycyjnego. Własne źródła (osiągane z działalności) /+/ oraz zewnętrzne źródła kapitałów /+/ są przeznaczone na zakupy inwestycyjne (skierowane na powiększenie czy polepszenie parku maszynowego, lub akwizycję innych przedsiębiorstw).

Nakłady inwestycyjne generalnie nie powinny przewyższać źródeł ich finansowania (b), ale taka sytuacja może mieć miejsce jeśli firma, oprócz bieżącego finansowania, wcześniej zgromadziła dodatkowe fundusze, i równolegle korzysta z nich na finansowanie celów inwestycyjnych.

Wariant 7

Wariant

Działalność operacyjna

Działalność inwestycyjna

Działalność finansowa

Podwariant

Przepływy ogółem

7

-

+

+

a

+

b

-

Zdecydowanie niekorzystnie należałoby ocenić scenariusz 7b, co grozi (przy braku rezerw pieniężnych) kłopotami z wypłacalnością. Dopóki można finansować krótkotrwałą niezdolność generowania nadwyżki operacyjnej sprzedażą zbędnego majątku (bez znaczącej utraty potencjału wytwórczego) i zaciąganiem zobowiązań finansowych oraz dokapitalizowaniem, firma powinna mieć zdolność przez pewien okres funkcjonować. Ale, nawet jeśli jest to wariant 7a (a tym bardziej 7b), musi mieć to rzeczywiście charakter incydentalny, i jednostka gospodarcza musi względnie szybko wrócić na ścieżkę generowania dodatnich strumieni z obszaru działalności operacyjnej. W przeciwnym razie szanse na efektywne funkcjonowanie na rynku będą już tylko iluzoryczne.

Wariant 8

Wariant

Działalność operacyjna

Działalność inwestycyjna

Działalność finansowa

Podwariant

Przepływy ogółem

8

-

-

-

-

Ostatni wariant jest skrajnie niekorzystny. Jego występowanie najprawdopodobniej oznacza poważne kłopoty przedsiębiorstwa, które nie dość, że nie wytwarza dodatniego strumienia z działalności operacyjnej /-/, to dodatkowo nie ma wsparcia ze strony dostarczycieli kapitału /-/. Perspektywy dla dalszej przyszłości przedsiębiorstwa są zdecydowanie złe, i należy podjąć błyskawiczną i zdecydowaną decyzję o zmianie polityki działania (jeśli chodzi o kadrę zarządzającą), o ile w ogóle taka możliwość istnieje, lub decyzję o wycofaniu swoich kapitałów (w przypadku właścicieli czy wierzycieli).

 
Reklama