Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych cz. 3

W nawiązaniu do analizy wariantów możliwego kształtowania się poszczególnych obszarów rachunku przepływów pieniężnych, przeanalizujmy kilka konkretnych przykładów.

 

 

Przykład

Przeanalizujmy kilka przykładowych rachunków cash flow.

w tys. zł

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

l. Zysk (strata) netto

36 123,0

47 202,4

-8 092,5

-23 407,5

II. Korekty razem

20 028,0

65 213,2

-1 837,5

16 677,0

1. Amortyzacja

12 925,5

66 376,1

5 481,0

2 341,5

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

17 953,5

-1 702,4

-

-

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

7 756,5

11 148,2

1 459,5

676,5

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

523,5

-295,8

6,0

-2 224,5

5. Zmiana stanu rezerw

-912,0

12 646,4

-

13 750,5

6. Zmiana stanu zapasów

-17 125,5

1 193,4

-11 751,0

636,0

7. Zmiana stanu należności

2 586,0

-1 993,6

-14 469,0

23 365,5

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

4 080,0

2 881,5

6 490,5

-1 048,5

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-7 761,0

1 159,6

760,5

-18 478,5

10. Inne korekty

1,5

3 903,9

10 185,0

988,5

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l?ll)

56 149,5

112 415,6

-9 930,0

-6 730,5

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

l. Wpływy

394,5

89 642,8

2 652,0

7 900,5

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

277,5

470,0

151,5

702,0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

-

-

3. Z aktywów finansowych, w tym:

-

87 989,2

2 500,5

7 195,5

a) w jednostkach powiązanych

-

14 220,7

-

7 195,5

b) w pozostałych jednostkach

-

73 768,5

2 500,5

-

4. Inne wpływy inwestycyjne

117,0

1 183,7

-

3,0

II. Wydatki

39 469,5

348 511,8

25 669,5

463,5

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

28 009,5

99 270,6

2 866,5

372,0

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

3 502,5

-

3. Na aktywa finansowe, w tym:

8 136,0

201 274,5

19 300,5

91,5

a) w jednostkach powiązanych

-

161 107,1

-

91,5

b) w pozostałych jednostkach

8 136,0

40 167,4

19 300,5

-

4. Inne wydatki inwestycyjne

3 322,5

47 966,8

-

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll)

-39 075,0

-258 869,0

-23 017,5

7 437,0

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

l. Wpływy

2 676,0

90 662,0

19 500,0

967,5

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

-

-

-

-

2. Kredyty i pożyczki

2 676,0

90 662,0

19 500,0

967,5

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

4. Inne wpływy finansowe

-

-

-

-

II. Wydatki

18 198,0

2 736,5

11 889,0

3 537,0

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

-

-

-

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3 000,0

-

-

-

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

-

-

-

-

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5 667,0

-

9 000,0

1 954,5

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

1 432,5

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

-

-

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

1 452,0

-

-

-

8. Odsetki

7 756,5

1 574,3

2 889,0

150,0

9. Inne wydatki finansowe

324,0

1 162,2

-

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)

-15 522,0

87 925,5

7 611,0

-2 569,5

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III?B.III?C.III)

1 552,5

-58 528,0

-25 336,5

-1 863,0

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

1 552,5

-58 528,0

-25 336,5

-1 863,0

F. Środki pieniężne na początek okresu

2 161,5

85 521,8

30 504,0

1 885,5

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F?D)

3 714,0

26 993,9

5 167,5

22,5

Firma 1

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z niemal wzorowym układem rachunku. Wysoka nadwyżka operacyjna, na którą praktycznie składają się zysk i amortyzacja, pozwala swobodnie pokryć wydatki inwestycyjne oraz spłacać zadłużenie kredytowo-leasingowe i jeszcze wypłacić dywidendę akcjonariuszom. Suma przepływów pozwoliła jeszcze dodatkowo zwiększyć zasoby gotówkowe w firmie.

Firma 2

Spółka nr 2 wytworzyła znaczący dodatni strumień z obszaru operacyjnego, ale równocześnie w roku realizowała znaczące zakupy inwestycyjne (w szczególności akwizycja innych jednostek, celem tworzenia grupy kapitałowej), i musiała posiłkować się zewnętrznymi funduszami (kredytami). Najwyraźniej kredytodawcy nie mają obaw co do kondycji firmy (z resztą nic dziwnego, uwzględniając zdolność generowania nadwyżki), która ma dzięki temu swobodny dostęp do finansowania.

Ale kwota wydatków okazała się wyższa nawet od sumy wygenerowanej nadwyżki i zaciągniętych kredytów. Jednak spółka planując zakupy, już wcześniej zapewniła sobie znaczne zasoby gotówkowe (patrz - stan na początek okresu), które w dużym stopniu pozwoliły jej sfinansować niezbędne wydatki inwestycyjne.

Firma 3

Kolejna spółka generuje już ujemne przepływy z obszaru operacyjnego. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest strata na działalności, i nawet amortyzacja (pozostająca w firmie jako nie będący wydatkiem koszt) nie wpływa na zmniejszenie tego stanu, przede wszystkim na skutek wysokiego zaangażowania gotówki w nadmiernych przyrostach zapasów i należności. Na pewno budzi to poważny niepokój.

Mimo tego firma zainwestowała znaczne kwoty w aktywa finansowe. Należy mieć nadzieje, że te inwestycje są w każdej chwili możliwe do spieniężenia, bo przy stałej niekorzystnej tendencji dotyczącej działalności operacyjnej, firma niedługo potrzebować będzie znacznych środków na funkcjonowanie i utrzymanie się na rynku.

Kredytodawcy udzielili jeszcze spółce finansowania, ale z pewnością coraz ostrożniej będą podchodzić do tej jednostki, gdyż dalsze kredytowanie będzie już oceniane jako bardzo ryzykowne.

Firma 4

Sytuacja ostatniej firmy z pewnością jest daleka od poprawności. Olbrzymia strata na działalności przełożyła się na ujemny strumień operacyjny. Aby go sfinansować, przy praktycznie jednoczesnym braku finansowania ze strony banków (trudno się dziwić, że kredytodawcy nie chcą już obecnie ryzykować swoich funduszy, szczególnie, że firma jest bardzo zadłużona), spółka zmuszona była szukać środków pieniężnych do dalszego istnienia (a być może raczej już podtrzymywania egzystencji) w wyprzedaży majątku.

Stany środków finansowych spadły niemal do zera, i kasa firmy świeci pustkami. W kontekście tego, że przedsiębiorstwo trwale generuje straty, jego los wydaje się być przesądzony.

 
Reklama