Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • ERROR LOADING FEED DATA
 • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

W przypadku metody bezpośredniej, wpływy ze sprzedaży oznaczają rzeczywiste gotówkowe wpływy, czyli tylko tą część sprzedaży, która została zapłacona gotówką. Niesie to za sobą taką konsekwencję, że wpływy ze sprzedaży mogą być niższe od przychodów wykazanych w rachunku wyników, ze względu na wystąpienie należności wyrażających tą część sprzedaży, która jeszcze nie została zapłacona. Z drugiej strony, wpływy te zawierają również tą część sprzedaży z poprzedniego okresu, która została zapłacona dopiero teraz (na skutek zmniejszenia należności). Podobnie (tyle, że na zasadzie odwrotności) jest z wydatkami. Są to tylko te koszty, które zostały przez jednostkę gospodarczą zapłacone, w tym także koszty z poprzednich okresów (zmniejszenie zobowiązań z tytułu przeszłych kosztów).

 

 

Sprzedaż

Pozycja odzwierciedla sumę wpływów osiągniętych ze sprzedaży, łącznie z otrzymanym w cenie zapłaty podatkiem VAT. Na uzyskane kwoty składają się również otrzymane zaliczki.

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Suma wpływów innych niż z tytułu prowadzonej sprzedaży. Ponieważ nie można ich zaliczyć do poprzedniej pozycji mogą tu wystąpić np.:

 • odszkodowania, kary zapłacone przez kontrahentów,

 • zwrot podatków, płatności ceł,

 • odsetki od należności,

 • czy odsetki od lokat do 3 m-cy.

Dostawy i usługi

Pozycja obejmuje sumę wszystkich wydatków dotyczących szeroko rozumianych dostaw materiałów, energii, usług (analogicznie jak przy wpływach, z płaconym przy zakupie naliczonym podatkiem VAT).

Wynagrodzenia netto

W tym miejscu prezentowane są wielkości poniesionych wydatków na wynagrodzenia wobec pracowników (zatrudnionych na wszystkie rodzaje umów o pracę). Wartość netto oznacza, że wynagrodzenia pozbawione są narzutów z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Pozycja obejmuje wydatki na ubezpieczenia społeczne płacone zarówno przez pracodawcę jak i pracowników.

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

W tym miejscu wykazane powinny zostać wydatki z tytułu wszelkiego rodzaju podatków i opłat (np. podatku dochodowego, od nieruchomości, akcyzowego, od czynności cywilno-prawnych, ceł itp.)

Inne wydatki operacyjne

Pozycja dotyczy wszystkich innych wydatków nieuwzględnionych wyżej. Mogą to być np.:

 • zaliczki dla pracowników,

 • zapłacone odsetki, kary, odszkodowania itp.

 
Reklama