Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych cz. 2

Obejrzyjmy przykład jak może wyglądać rachunek przepływów pieniężnych w metodzie bezpośredniej w stosunku do sporządzonego metodą pośrednią.


Przykład

Bilans na koniec roku T (w tys. zł)

Aktywa

pasywa

gotówka

1.000

kapitał zakładowy

1.000

należności z tytułu dostaw i usług

0

zobowiązania z tyt. dostaw

0

suma

1.000

suma

1.000

Firma zaksięgowała w roku T+1 przychody ze sprzedaży netto w wysokości 10 mln zł (VAT wynosi 22% czyli 12,2 mln zł). Z tego klienci zapłacili 8 mln zł netto (łącznie z VAT 9.760.000 zł). Jednocześnie firma musiała w całości odprowadzić do urzędu skarbowego należny podatek VAT od wystawionych faktur tj. 2,2 mln zł. W kosztach operacyjnych firma zaksięgowała koszty zakupu materiałów w kwocie 4 mln zł (4,88 mln zł z VAT, z czego zapłacono 3,66 mln zł), wynagrodzenia netto w kwocie 3 mln zł (z czego zapłacono 2,4 mln zł), ubezpieczenia społ. w kwocie 1 mln zł (z czego zapłacono 0,8 mln zł), podatek od nieruchomości w kwocie 0,2 mln zł (zapłacono całość).

Rachunek zysków i strat za rok T+1 (w tys. zł)

przychody ze sprzedaży (wykazywane w kwocie netto)

10.000

koszty operacyjne:

-8.200

zakup materiałów (wykazywane w kwocie netto)

-4.000

wynagrodzenia

-3.000

ubezpieczenia społ.

-1.000

podatek od nieruchomości

-200

wynik brutto

1.800

podatek dochodowy

-300

w całości zapłacony

wynik netto

1.500

Dla porównania zobaczymy jak to będzie wyglądać w rachunku przepływów w wersji pośredniej i bezpośredniej.

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za rok T+1 (w tys. zł)

przepływy z dział. operacyjnej

-140

wynik finansowy

+1.500

korekty wyniku finansowego:

-1.640

- zmiana stanu należności krótkoterm.

-2.440

wzrost należności (nieopłaconej części sprzedaży) = 12.200 ? 9.760 = 2.440

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.

+800

wzrost zobowiązań (nieopłaconej części kosztów wynagrodzeń i ubezp. społ.) = 3.000 ? 2.400 + 1.000 ? 800 = 800

zmiana stanu gotówki

-140

stan początkowy gotówki

1.000

stan końcowy gotówki

860

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) za rok T+1 (w tys. zł)

przepływy z dział. operacyjnej

-140

Wpływy ze sprzedaży

+9.760

zapłacona sprzedaż

Wydatki łącznie:

-9.900

- dostawa materiałów

-4.880

zapłacone koszty

- wynagrodzenia netto

-2.400

zapłacone koszty

- ubezpieczenia społeczne

-800

zapłacone koszty

- podatek od nieruchomości

-200

zapłacone koszty

- podatek VAT (nadwyżka należnego od sprzedaży nad naliczonym od kosztów)

-1.320

= -2.200 (podatek od sprzedaży do zapłaty) + 880 (podatek od kosztów do zwrotu)

- podatek dochodowy

-300

zmiana stanu gotówki

-140

stan początkowy gotówki

1.000

stan końcowy gotówki

860

Bilans na koniec roku T+1 (w tys. zł)

aktywa

pasywa

gotówka

860

kapitał zakładowy

1.000

należności z tyt. dostaw

2.440

wynik netto

1.500

zobowiązania z tyt. dostaw

800

suma

3.300

suma

3.300

 
Reklama