Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Aby właściwie sporządzić rachunek w tej jego części, potrzebny jest podział na różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane we wszystkich trzech obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Różnice kursowe w rachunku zysków i strat występują w pozycjach "przychody finansowe" ("Inne") i "Koszty finansowe" ("Inne"), przy czym należy mieć świadomość, że występują tam jako nadwyżka jednych nad drugimi (tj. w przypadku, gdy różnice kursowe dodatnie są wyższe od ujemnych, mamy do czynienia z przychodem, a w sytuacji odwrotnej - z kosztem finansowym).

 

 

Ta pozycja służy korekcie wyniku finansowego o wszystkie nie dotyczące działalności operacyjnej różnice kursowe i wszystkie niepieniężne różnice kursowe, czyli "wyrzucamy" z wyniku finansowego różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej. Oznacza to, że różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej:

- zrealizowane (związane z przepływem pieniędzy) - jako część "kasowego" wyniku finansowego (a ten właśnie chcemy uzyskać), pozostaną w wielkości wyniku,

- niezrealizowane (nie związane z przepływem, wynikające jedynie z aktualizacji wartości należności lub zobowiązań), nie są co prawda częścią "kasowego" wyniku finansowego, ale nie "wyrzucamy" ich w tym miejscu, gdyż nastąpi ich automatyczne wyłączenie z wyniku w rezultacie zmiany wartości należności i zobowiązań, których część stanowią (będzie to miało miejsce przy okazji korekt "zmiana stanu należności" i "zmiana stanu zobowiązań").

Korektę o różnice kursowe dotyczące działalności finansowej i inwestycyjnej dokonuje się w tym miejscu ze znakiem przeciwnym do tego jaki posiadają (czyli ujemne ze znakiem "+", a dodatnie ze znakiem "-").

Różnice kursowe zrealizowane pojawią się równolegle w odpowiednim dla nich rodzaju działalności, czyli "powrócą " do rachunku przepływów odpowiednio (już z właściwym znakiem):

- inwestycyjne - w części B sprawozdania (dodatnie w pozycji B.I.4; ujemne w B.II.4),

- finansowe - w części C sprawozdania (dodatnie w pozycji C.I.4; ujemne w C.II.9).

Tymczasem różnice niezrealizowane dotyczące tych działalności, po "wyrzuceniu" ich z części operacyjnej, nie "wrócą" już do rachunku, gdyż nie mają one wpływu na stan środków pieniężnych.

 
Reklama