Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych cz. 2

Obejrzyjmy przykład prezentacji różnic kursowych w rachunku cash flow.


Przykład

Firma posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w walucie (działalność finansowa, polegająca na uzyskaniu źródła finansowania), równocześnie także udzieliła w przeszłości pożyczki walutowej jednostce zewnętrznej (działalność inwestycyjna).

W trakcie roku powstały różnice kursowe dotyczące kredytu i pożyczki ? kurs walutowy generalnie miał trend wzrostowy, co oznaczało ujemne różnice kursowe dla kredytobiorcy, ale dodatnie dla pożyczkodawcy. Również w ramach bieżącej działalności handlowej pojawiły się różnice kursowe..

różnice zrealizowane (zapłacone) w tys. zł

różnice niezrealizowane (naliczone, nie zapłacone) w tys. zł

ogółem

kredyt

-750

-1.000

-1.750

pożyczka

+200

+500

+700

rozliczenia handlowe

+450

0

+450

suma

-150

-500

600

 

Na koniec roku T zadłużenie z tytułu kredytu wynosiło 10.000.000 euro, a należność z tytułu pożyczki 5.000.000 euro (1 euro = 3,9 zł). Na koniec roku T+1 zadłużenie z tytułu kredytu i pożyczki w euro nie zmieniło się, ponieważ jednak nastąpiła zmiana kursu (1 euro = 4 zł), to zadłużenie wyliczone w złotówkach wzrośnie (stąd biorą się różnice niezrealizowane np. wzrost zadłużenia w złotówkach wyniósł 10.000.000*(4-3,9)=1.000.000 tj. tyle wynosi ujemna różnica kursowa).

Bilans na koniec roku T (w tys. zł)

aktywa

pasywa

pożyczka

19.500

kredyt

39.000

gotówka

1.000

inne aktywa

18.500

suma

39.000

suma

39.000

Rachunek zysków i strat za rok T+1 (w tys. zł)

przychody finansowe tj. dodatnie różnice kursowe*

+1.150

koszty finansowe tj. ujemne różnice kursowe*

-1.750

wynik netto

-600

* bez względu na charakter różnic kursowych (czy z działalności operacyjnej, finansowej czy inwestycyjnej), ujmowane są w całości w rachunku zysków i strat jako operacje finansowe

Jak widać na wynik finansowy składają się wszystkie naliczone różnice kursowe, bez względu na fakt czy były zapłacone czy nie.


Rachunek przepływów pieniężnych za rok T+1 (w tys. zł)

przepływy z dział. operacyjnej

+450

wynik finansowy

-600

korekty wyniku finansowego:

+1.050

- zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

+1.050

=+750+1.000-200-500 (wyrzucamy z działalności operacyjnej różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej; jednocześnie nie wyrzucamy zrealizowanych różnic kursowych operacyjnych)

przepływy z dział. inwestycyjnej

+200

wpływy inne tj. z tytułu różnic kursowych

+200

do działalności inwestycyjnej ?wracają? tylko różnice zrealizowane dot. tej działalności (w tym przypadku od udzielonej pożyczki)

przepływy z dział. finansowej

-750

wydatki inne tj. z tytułu różnic kursowych

-750

do działalności finansowej ?wracają? tylko różnice zrealizowane dot. tej działalności (w tym przypadku od zaciągniętego kredytu)

zmiana stanu gotówki

-100

stan początkowy gotówki

1.000

stan końcowy gotówki

900

=-100+1.000

Stan gotówki spadł jednak o 100.000 zł, na co złożył się wpływ gotówki z działalności operacyjnej (450.000), wpływ gotówki z działalności inwestycyjnej (200.000), i wydatek z tytułu działalności finansowej (-750.000).

Bilans na koniec roku T+1 (w tys. zł)

aktywa

pasywa

pożyczka

20.0001

kredyt

40.0002

gotówka

900

wynik finansowy

-600

inne aktywa

18.500

suma

39.400

suma

39.400

1 = 5.000.000*4 albo inaczej: 19.500.000 (stan na koniec T) + 500.000 (niezrealizowane różnice kursowe)

2 = 10.000.000*4 albo inaczej: 39.000.000 (stan na koniec T) + 1.000.000 (niezrealizowane różnice kursowe)

 
Reklama