Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat cz. 4

Podsumujmy, kluczowe różnice między rachunkiem przepływów pieniężnych a rachunkiem zysków i strat.

Pomoże nam w tym poniższa tabela:

 

rachunek zysków i strat (RZS)

rachunek przepływów pieniężnych (RPP)

główne różnice

działalność operacyjna

związana z ogółem operacji, dotyczących działalności statutowej jednostki gospodarczej, ale bez uwzględnienia kosztów odsetek czy różnic kursowych dot. działalności operacyjnej (występują np. w kosztach finansowych), a także bez uwzględniania czy przychody i koszty zostały już zapłacone

ogół operacji związanych z działalnością statutową jednostki gospodarczej, w tym zapłacone lub uzyskane odsetki czy zrealizowane różnice kursowe dot. działalności operacyjnej

RPP uwzględnia zapłacone odsetki i różnice kursowe dot. działalności operacyjnej

działalność inwestycyjna

sprzedaż majątku trwałego (jako różnica między ceną a wartością netto majątku), rozliczenie dotacji dot. inwestycji (w poz. działalności operacyjnej), bez uwzględniania czy przychody i koszty zostały już zapłacone

operacje związane z nabyciem i sprzedażą składników majątku trwałego i aktywów finansowych wraz z osiąganiem korzyści z nich w postaci np. dywidend, odsetek

W RZS brak nabycia majątku, a sprzedaż jest wykazana nie jako czysty wpływ gotówki; w RZS brak udzielenia i spłaty pożyczek i brak tez zakupu i sprzedaży aktywów inwestycyjnych

działalność finansowa

przychody z odsetek, różnic kursowych, zysk ze sprzedaży aktywów finansowych, dywidend, oraz koszty odsetek, różnic kursowych, i strata ze sprzedaży aktywów finansowych, bez uwzględniania czy przychody i koszty zostały już zapłacone

zaciąganie i spłata kredytów lub pożyczek, emisja akcji lub innych papierów dłużnych, wypłata dywidendy dla właścicieli oraz operacje związane z leasingiem finansowym

W RZS brak podziału odsetek, czy różnic kursowych na dział. operacyjną, inwestycyjną i finansową a wykazane odsetki czy różnice są naliczone (nie zawsze zapłacone); w RZS brak operacji zaciągnięcia i spłaty kredytów, pożyczek


Dla utrwalenia, poniżej przedstawione są przykładowe zdarzenia ekonomiczne i ich wpływ na kierunek strumieni pieniędzy (wpływ '+' czy wydatek '-'):

Zdarzenie ekonomiczne

wpływ (+) / wydatek (-)

wzrost należności (inaczej mówiąc korekta w dół zysku o środki pieniężne, które nie wpłynęły, gdyż stały się na razie należnościami)

-

spadek należności

+

wzrost zobowiązań

+

spłata zobowiązań

-

zaciągnięcie kredytu

+

spłata kredytu

-

amortyzacja (korekta w górę zysku o koszt nie wiążący się z wydatkiem środków)

+

wzrost zapasów

-

spadek zapasów

+

emisja akcji (objęcie za gotówkę)

+

wypłata dywidendy

-

zakup środka rzeczowego (za gotówkę)

-

sprzedaż środka rzeczowego (za gotówkę)

+

Ze względu na wyżej wspomniane fakty, ocena przepływów pieniężnych staje się ważną częścią dobrej analizy finansowej. Dlatego tak kluczową kwestią staje się analiza zmian oraz ich tendencji dotyczących strumieni pieniężnych, w ogólnej wartości oraz w poszczególnych miejscach ich generowania tj. działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

 
Reklama