Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Rachunek przepływów pieniężnych - co to takiego?

Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany przez wszystkie jednostki gospodarcze podlegające ustawie o rachunkowości. Obowiązek przygotowania rachunku przepływów pieniężnych należy do m.in.:

 

- wszystkich spółek akcyjnych, a także pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości):

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Rachunek przepływów pieniężnych ma to do siebie, że (jak wskazuje nazwa) opisuje wpływające do jednostki i wydatkowane przez nią strumienie pieniężne. Tym samym opiera się na tzw. zasadzie kasowej (przedstawia czyste przepływy gotówkowe w przedsiębiorstwie które miały miejsce w danym okresie), a więc odmiennie niż rachunek zysków i strat oparty na zasadzie memoriałowej.

Istnieje podział na 3 sfery wpływów i wydatków pieniędzy w jednostce gospodarczej (nie należy ich mylić z podobnymi sferami w rachunku zysków i strat, gdyż różnią się mniej lub bardziej istotnie między sobą):

Działalność operacyjna - to ta część działalności jednostki gospodarczej związana z ogółem operacji, których celem jest osiąganie efektu gospodarczego w postaci wyniku finansowego. Przede wszystkim są to takie zdarzenia jak wpływy środków ze sprzedaży produktów i usług, oraz wydatki wynikające z kosztów działalności wobec kontrahentów czy wobec budżetu.

Działalność inwestycyjna - obejmuje wszelkie operacje gospodarcze związane z nabyciem i sprzedażą składników majątku trwałego i aktywów finansowych (osiąganie korzyści z nich w postaci np. dywidend, odsetek).

Działalność finansowa - to ogół operacji związanych z zaciąganiem i spłatą kredytów, pożyczek, a także emisją akcji lub innych papierów dłużnych, wypłatą dywidendy oraz leasingiem finansowym.

 
Reklama