Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Załącznik nr 3

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

 

(wariant kalkulacyjny)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym

- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)

N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.l-N.ll)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

O. Odpis wartości firmy

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne

P. Odpis ujemnej wartości firmy

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

R. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-O)

S. Podatek dochodowy

T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

U. Zyski (straty) mniejszości

W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym

- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym - podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym

- dla jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.l-K.ll)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

L. Odpis wartości firmy

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne

M. Odpis ujemnej wartości firmy

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)

P. Podatek dochodowy

Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

R. Zyski (straty) mniejszości

S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)

 
Reklama