Admin Rachunkowość - Ustawa o rachunkowości
Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:


1)nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,

2)wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3)wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4)wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

5)wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

6)w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),

7)omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

Aktywa

A.Aktywa trwałe

I.Wartości niematerialne i prawne

1.Koszty zakończonych prac rozwojowych

2.Wartość firmy

3.Inne wartości niematerialne i prawne

4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II.Rzeczowe aktywa trwałe

1.Środki trwałe

a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c)urządzenia techniczne i maszyny

d)środki transportu

e)inne środki trwałe

2.Środki trwałe w budowie

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie

III.Należności długoterminowe

1.Od jednostek powiązanych

2.Od pozostałych jednostek

IV.Inwestycje długoterminowe

1.Nieruchomości

2.Wartości niematerialne i prawne

3.Długoterminowe aktywa finansowe

a)w jednostkach powiązanych

-udziały lub akcje

-inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne długoterminowe aktywa finansowe

b)w pozostałych jednostkach

-udziały lub akcje

-inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne długoterminowe aktywa finansowe

4.Inne inwestycje długoterminowe

V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

B.Aktywa obrotowe

I.Zapasy

1.Materiały

2.Półprodukty i produkty w toku

3.Produkty gotowe

4.Towary

5.Zaliczki na dostawy

II.Należności krótkoterminowe

1.Należności od jednostek powiązanych

a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

b)inne

2.Należności od pozostałych jednostek

a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c)inne

d)dochodzone na drodze sądowej

III.Inwestycje krótkoterminowe

1.Krótkoterminowe aktywa finansowe

a)w jednostkach powiązanych

-udziały lub akcje

-inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)w pozostałych jednostkach

-udziały lub akcje

-inne papiery wartościowe

-udzielone pożyczki

-inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach

-inne środki pieniężne

-inne aktywa pieniężne

2.Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

A.Kapitał (fundusz) własny

I.Kapitał (fundusz) podstawowy

II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.Kapitał (fundusz) zapasowy

V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.Zysk (strata) netto

IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.Rezerwy na zobowiązania

1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

-długoterminowa

-krótkoterminowa

3.Pozostałe rezerwy

-długoterminowe

-krótkoterminowe

II.Zobowiązania długoterminowe

1.Wobec jednostek powiązanych

2.Wobec pozostałych jednostek

a)kredyty i pożyczki

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)inne zobowiązania finansowe

d)inne

III.Zobowiązania krótkoterminowe

1.Wobec jednostek powiązanych

a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

b)inne

2.Wobec pozostałych jednostek

a)kredyty i pożyczki

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c)inne zobowiązania finansowe

d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

e)zaliczki otrzymane na dostawy

f)zobowiązania wekslowe

g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

h)z tytułu wynagrodzeń

i)inne

3.Fundusze specjalne

IV.Rozliczenia międzyokresowe

1.Ujemna wartość firmy

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

-długoterminowe

-krótkoterminowe

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)

A.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

-od jednostek powiązanych

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

-jednostkom powiązanym

I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D.Koszty sprzedaży

E.Koszty ogólnego zarządu

F.Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G.Pozostałe przychody operacyjne

I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.Dotacje

III.Inne przychody operacyjne

H.Pozostałe koszty operacyjne

I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.Inne koszty operacyjne

I.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

J.Przychody finansowe

I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-od jednostek powiązanych

II.Odsetki, w tym:

-od jednostek powiązanych

III.Zysk ze zbycia inwestycji

IV.Aktualizacja wartości inwestycji

V.Inne

K.Koszty finansowe

I.Odsetki, w tym:

-dla jednostek powiązanych

II.Strata ze zbycia inwestycji

III.Aktualizacja wartości inwestycji

IV.Inne

L.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

M.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

I.Zyski nadzwyczajne

II.Straty nadzwyczajne

N.Zysk (strata) brutto (L?M)

O.Podatek dochodowy

P.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

R.Zysk (strata) netto (N-O-P)

(wariant porównawczy)

A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

-od jednostek powiązanych

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.Koszty działalności operacyjnej

I.Amortyzacja

II.Zużycie materiałów i energii

III.Usługi obce

IV.Podatki i opłaty, w tym:

-podatek akcyzowy

V.Wynagrodzenia

VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII.Pozostałe koszty rodzajowe

VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D.Pozostałe przychody operacyjne

I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.Dotacje

III.Inne przychody operacyjne

E.Pozostałe koszty operacyjne

I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.Inne koszty operacyjne

F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G.Przychody finansowe

I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-od jednostek powiązanych

II.Odsetki, w tym:

-od jednostek powiązanych

III.Zysk ze zbycia inwestycji

IV.Aktualizacja wartości inwestycji

V.Inne

H.Koszty finansowe

I.Odsetki, w tym:

-dla jednostek powiązanych

II.Strata ze zbycia inwestycji

III.Aktualizacja wartości inwestycji

IV.Inne

I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I.Zyski nadzwyczajne

II.Straty nadzwyczajne

K.Zysk (strata) brutto (I?J)

L.Podatek dochodowy

M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N.Zysk (strata) netto (K-L-M)

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

...

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenie

b) zmniejszenie

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

...

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty);

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda bezpośrednia)

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.Wpływy

1.Sprzedaż

2.Inne wpływy z działalności operacyjnej

II.Wydatki

1.Dostawy i usługi

2.Wynagrodzenia netto

3.Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

4.Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

5.Inne wydatki operacyjne

III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.Wpływy

1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.Z aktywów finansowych, w tym:

a)w jednostkach powiązanych

b)w pozostałych jednostkach

-zbycie aktywów finansowych,

-dywidendy i udziały w zyskach

-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-odsetki

-inne wpływy z aktywów finansowych

4.Inne wpływy inwestycyjne

II.Wydatki

1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.Na aktywa finansowe, w tym:

a)w jednostkach powiązanych

b)w pozostałych jednostkach

-nabycie aktywów finansowych

-udzielone pożyczki długoterminowe

4.Inne wydatki inwestycyjne

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.Wpływy

1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2.Kredyty i pożyczki

3.Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.Inne wpływy finansowe

II.Wydatki

1.Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4.Spłaty kredytów i pożyczek

5.Wykup dłużnych papierów wartościowych

6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8.Odsetki

9.Inne wydatki finansowe

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.III?B.III?C.III)

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F.Środki pieniężne na początek okresu

G.Środki pieniężne na koniec okresu (F?D), w tym:

-o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.Zysk (strata) netto

II.Korekty razem

1.Amortyzacja

2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5.Zmiana stanu rezerw

6.Zmiana stanu zapasów

7.Zmiana stanu należności

8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10.Inne korekty

III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I?II)

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.Wpływy

1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.Z aktywów finansowych, w tym:

a)w jednostkach powiązanych

b)w pozostałych jednostkach

-zbycie aktywów finansowych,

-dywidendy i udziały w zyskach

-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-odsetki

-inne wpływy z aktywów finansowych

4.Inne wpływy inwestycyjne

II.Wydatki

1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.Na aktywa finansowe, w tym:

a)w jednostkach powiązanych

b)w pozostałych jednostkach

-nabycie aktywów finansowych

-udzielone pożyczki długoterminowe

4.Inne wydatki inwestycyjne

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.Wpływy

1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2.Kredyty i pożyczki

3.Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.Inne wpływy finansowe

II.Wydatki

1.Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4.Spłaty kredytów i pożyczek

5.Wykup dłużnych papierów wartościowych

6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8.Odsetki

9.Inne wydatki finansowe

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III?B.III?C.III)

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F.Środki pieniężne na początek okresu

G.Środki pieniężne na koniec okresu (F?D), w tym

-o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

1.

1)szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

2)wartość gruntów użytkowanych wieczyście,

3)wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

4)zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

5)dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

6)stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

7)propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

8)dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

9)dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

10)podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a)do 1 roku,

b)powyżej 1 roku do 3 lat,

c)powyżej 3 lat do 5 lat,

d)powyżej 5 lat,

11)wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

12)wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

13)zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

2.

1)strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

2)wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

3)wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

4)informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

5)rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

6)w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a)amortyzacji,

b)zużycia materiałów i energii,

c)usług obcych,

d)podatków i opłat,

e)wynagrodzeń,

f)ubezpieczeń i innych świadczeń,

g)pozostałych kosztów rodzajowych,

7)koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

8)poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

9)informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

10)podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;

3.Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

4. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi;

5.

1)informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

2)informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

3)przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

4)informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

6.

1)informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a)nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b)procentowym udziale,

c)części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d)zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e)części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f)przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g)zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

2)informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

3)wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

4)jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a)podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b)nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c)podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

-wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,

-wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,

-wartość aktywów trwałych,

-przeciętne roczne zatrudnienie;

5) informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a);

7.W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1)jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a)nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b)liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c)cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2)jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a)nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b)liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c)przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

8.W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

9.W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.