Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Ustawa o rachunkowości stan na 31.12.2011 r.

Załącznik 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a) ustawy


Bilans 

Aktywa 

I.Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

1.W rachunku bieżącym

2.Rezerwa obowiązkowa

3.Inne środki

II.Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

III.Należności od sektora finansowego

1.W rachunku bieżącym

2.Terminowe

IV.Należności od sektora niefinansowego

1.W rachunku bieżącym

2.Terminowe

V.Należności od sektora budżetowego

1.W rachunku bieżącym

2.Terminowe

VI.Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII.Dłużne papiery wartościowe

1.Banków

2.Budżetu Państwa i budżetów terenowych

3.Pozostałe

VIII.Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

1.W instytucjach finansowych

2.W pozostałych jednostkach

IX.Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

1.W instytucjach finansowych

2.W pozostałych jednostkach

X.Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

1.W instytucjach finansowych

2.W pozostałych jednostkach

XI.Udziały lub akcje w innych jednostkach

1.W instytucjach finansowych

2.W pozostałych jednostkach

XII.Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

XIII.Wartości niematerialne i prawne, w tym:

-wartość firmy

XIV.Rzeczowe aktywa trwałe

XV.Inne aktywa

1.Przejęte aktywa - do zbycia

2.Pozostałe

XVI.Rozliczenia międzyokresowe

1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa 

I.Zobowiązania wobec Banku Centralnego

II.Zobowiązania wobec sektora finansowego

1.W rachunku bieżącym

2.Terminowe

III.Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

1.Rachunki oszczędnościowe, w tym:

a)bieżące

b)terminowe

2.Pozostałe, w tym:

a)bieżące

b)terminowe

IV.Zobowiązania wobec sektora budżetowego

1.Bieżące

2.Terminowe

V.Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VI.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

VII.Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

VIII.Fundusze specjalne i inne zobowiązania

IX.Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

1.Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.Ujemna wartość firmy

3.Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

X.Rezerwy

1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.Pozostałe rezerwy

XI.Zobowiązania podporządkowane

XII.Kapitał (fundusz) podstawowy

XIII.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

XIV.Akcje własne (wielkość ujemna)

XV.Kapitał (fundusz) zapasowy,

XVI.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

XVII.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

2.Pozostałe

XVIII.Zysk (strata) z lat ubiegłych

XIX.Zysk (strata) netto

Pasywa razem

Współczynnik wypłacalności

Pozycje pozabilansowe 

I.Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

1.Zobowiązania udzielone:

a)finansowe

b)gwarancyjne

2.Zobowiązania otrzymane:

a)finansowe

b)gwarancyjne

II.Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

III.Pozostałe

Rachunek zysków i strat 

I.Przychody z tytułu odsetek

1.Od sektora finansowego

2.Od sektora niefinansowego

3.Od sektora budżetowego

4.Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

II.Koszty odsetek

1.Od sektora finansowego

2.Od sektora niefinansowego

3.Od sektora budżetowego

III.Wynik z tytułu odsetek (I-II)

IV.Przychody z tytułu prowizji

V.Koszty prowizji

VI.Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

VII.Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

1.Od jednostek zależnych

2.Od jednostek współzależnych

3.Od jednostek stowarzyszonych

4.Od pozostałych jednostek

VIII.Wynik operacji finansowych

1.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

2.Pozostałych

IX.Wynik z pozycji wymiany

X.Wynik działalności bankowej

XI.Pozostałe przychody operacyjne

XII.Pozostałe koszty operacyjne

XIII.Koszty działania banku

1.Wynagrodzenia

2.Ubezpieczenia i inne świadczenia

3.Inne

XIV.Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XV.Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

1.Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

2.Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVI.Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

1.Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

2.Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVII.Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

XVIII.Wynik działalności operacyjnej

XIX.Wynik operacji nadzwyczajnych

1.Zyski nadzwyczajne

2.Straty nadzwyczajne

XX.Zysk (strata) brutto

XXI.Podatek dochodowy

XXII.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

XXIII.Zysk (strata) netto

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

I.Kapitał własny na początek okresu (BO)

-korekty błędów podstawowych

I.a.Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a)zwiększenia (z tytułu)

-emisji akcji

...

b)zmniejszenia (z tytułu)

-umorzenia akcji

...

1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2.Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu

2.1.Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego

a)zwiększenie (z tytułu)

...

b)zmniejszenie (z tytułu)

...

2.2.Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu

3.Akcje własne na początek okresu

a)zwiększenie

b)zmniejszenie

3.1.Akcje własne na koniec okresu

4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a)zwiększenia (z tytułu)

-emisji akcji powyżej wartości nominalnej

-podziału zysku (ustawowo)

-podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b)zmniejszenia (z tytułu)

-pokrycia straty

...

4.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a)zwiększenie (z tytułu)

...

b)zmniejszenie (z tytułu)

-zbycia lub likwidacji środków trwałych

...

5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

6.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a)zwiększenie (z tytułu)

...

b)zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

7.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

7.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a)zwiększenia (z tytułu)

...

b)zmniejszenia (z tytułu)

...

7.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

8.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

-korekty błędów podstawowych

8.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

8.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych

a)zwiększenie (z tytułu)

-podziału zysku z lat ubiegłych

...

b)zmniejszenie (z tytułu)

...

8.4.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu

-korekty błędów podstawowych

8.6.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

8.7.Zmiana straty z lat ubiegłych

a)zwiększenie (z tytułu)

-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b)zmniejszenie (z tytułu)

...

8.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9.Wynik netto

a)zysk netto

b)strata netto

II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III.Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda bezpośrednia)

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.Wpływy

1.Odsetki

2.Prowizje

3.Inne wpływy operacyjne

II.Wydatki

1.Odsetki

2.Prowizje

3.Wynagrodzenia

4.Ubezpieczenia i inne świadczenia

5.Inne koszty działania banku

6.Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

7.Inne wydatki operacyjne

III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.Wpływy

1.Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2.Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3.Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4.Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również handlowych) i innych aktywów finansowych

5.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6.Inne wpływy inwestycyjne

II.Wydatki

1.Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2.Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3.Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4.Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

5.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6.Inne wydatki inwestycyjne

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.Wpływy

1.Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2.Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3.Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4.Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5.Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6.Inne wpływy finansowe

II.Wydatki

1.Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2.Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3.Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4.Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6.Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9.Nabycie akcji własnych

10.Inne wydatki finansowe

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.III?B.III?C.III)

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F.Środki pieniężne na początek okresu

G.Środki pieniężne na koniec okresu (F?D), w tym

-o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia) 

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.Zysk (strata) netto

II.Korekty razem:

1.Amortyzacja

2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5.Zmiana stanu rezerw

6.Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

7.Zmiana stanu należności od sektora finansowego

8.Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

9.Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

10.Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)

11.Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego

12.Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

13.Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

14.Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

15.Zmiana stanu innych zobowiązań

16.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

17.Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych

18.Inne korekty

III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I?II)

B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.Wpływy

1.Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2.Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3.Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4.Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

5.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6.Inne wpływy inwestycyjne

II.Wydatki

1.Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2.Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3.Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4.Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)

5.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6.Inne wydatki inwestycyjne

III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.Wpływy

1.Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2.Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3.Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4.Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5.Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6.Inne wpływy finansowe

II.Wydatki

1.Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2.Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3.Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4.Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6.Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9.Nabycie akcji własnych

10.Inne wydatki finansowe

III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D.Przepływy pieniężne netto, razem (A.III?B.III?C.III)

E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F.Środki pieniężne na początek okresu

G.Środki pieniężne na koniec okresu (F?D), w tym

-o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

obejmują zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a) ustawy

 

 
Reklama