Regulamin

Regulamin

Stan na 24.05.2018 r.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego e-Bizcom.net znajdującego się pod adresem internetowym: www.e-bizcom.net (zwanego dalej Serwisem).
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz nawet jeśli jest Użytkownikiem Niezarejestrowanym oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Business Concepts z siedzibą przy ul. Obłoków 49/4 w Szczecinie, 71-493 Szczecin (zwana dalej Administratorem).
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU
1. Przedmiotem Serwisu jest prowadzenie sprzedaży publikacji (ebooków), aplikacji (programów) i szkoleń elektronicznych.
2. Administrator Serwisu może prowadzić również działalność wydawniczą ebooków i programów na podstawie umów wydawniczych zawieranych z autorami lub innymi uprawnionymi podmiotami dostarczającymi utwory do ich publikacji w formie elektronicznej, które wydawane są i dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu, także na zasadach wyłączności.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), w szczególności publikacje elektroniczne w postaci ebooków i aplikacji elektronicznych, oraz szkoleń elektronicznych.
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez wypełnienie istniejącego w Serwisie formularza zamówienia. Dane potrzebne do złożenia zamówienia obejmują: nazwę lub imię, nazwisko, oraz dane adresowe, NIP oraz adres email. Dane wypełnione w ramach formularza zamówienia są wykorzystywane jedynie w celu realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do wystawienia faktury VAT i wysłania zamówienia. Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu.

3. Zamówienia realizowane są w formie mailowej i ewentualnie w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika.

4.Nabywca ebooka, aplikacji czy szkolenia może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, aplikacji czy e-szkolenia, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku ebooka czy aplikacji (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka, aplikacji czy e-szkolenia, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
5. Każdy nabywający ebooka, aplikację czy e-szkolenie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy ebooka, aplikacji czy e-szkolenia.
6. Wszelkie ebooki, aplikacje czy e-szkolenia udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4

REKLAMACJE I ZWROTY

1.Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi (pod adresem biuro’małpa’e-bizcom.net.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, że jest świadomy tego, że w przypadku usługi świadczonej w ramach Serwisu w zakresie wysyłki Produktu w formie elektronicznej, Produkt nie może być zwrócony z uwagi na jego charakter (forma elektroniczna), w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (j.t. Dz.U. z 2012 r, poz. 1225), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w ebookach czy aplikacjach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Z poważaniem

Serwis e-BizCom.net


Polityka prywatności serwisu e-BizCom.net

Obowiązuje od dnia 24 maja 2018

Na wstępie informujemy, że w serwisie e-bizcom.net (zwanym dalej Serwisem) zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystacie Państwo z Serwisu jako Użytkownicy zarejestrowani lub niezarejestrowani, Państwa Dane Osobowe są przetwarzane. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Te informacje mogą być przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb,
 • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
 • realizacji sprzedaży ebooków, aplikacji i e-szkoleń.

Rejestracja w Serwisie celem złożenia zamówienia

Gdy zdecydujecie się Państwo na rejestrację w Serwisie celem złożenia zamówienia, niezbędne jest podanie danych do jego realizacji (nazwa/imię i nazwisko oraz adres e-mail i ewentualnie adres i NIP do wystawienia faktury i ewentualnie adres do wysyłki zamówienia w przypadku wysyłki pocztowej/kurierskiej).

Dane Osobowe podane podczas złożenia zamówienia są przetwarzane jedynie w celu realizacji tego zamówienia i wystawienia faktury VAT.

Podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT odbywa się w formularzu zabezpieczonym przy pomocy szyfrowanego protokołu protokołu SSL, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

MARKETING

Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane także w celu realizowania działań marketingowych polegających wyłącznie na wysłaniu mailowej informacji o promocjach rabatowych w serwisie, tylko w przypadku udzieleniu zgody na takie działanie przy składaniu zamówienia.

Państwa Dane Osobowe nie są przetwarzane celem wyświetlania reklam kontekstowych, behawioralnych czy żadnych innych reklam czy działań marketingowych.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzane mogą być Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających profil serwisu w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu ogólnego informowania Użytkowników o aktywności Serwisu oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

COOKIES

Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia Wam wygody podczas użytkowania serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Co to jest plik cookie?

Praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Państwa przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (lub po prostu niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Państwa urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Należy jednak mieć świadomość, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Serwisu, tylko w związku z realizacją zamówienia oraz organów administracji państwowej.

W związku z realizacją zamówień Dane Osobowe mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym:

 • kurierzy i operatorzy pocztowi (jedynie w przypadkach realizacji zamówienia w formie przesyłki kurierskiej/pocztowej),
 • podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych,
 • dostawcy klienta mailowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje tez obowiązek ujawnienia informacji właściwym organom administracji państwowej, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Każdorazowo, realizacja tych praw polega na wysłaniu odpowiedniego zgłoszenia na adres: biuro’małpa’e-bizcom.net.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo nie wycofacie Państwo zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które zawarliście w formularzu przy składaniu zamówienia. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania, poza kwestią związaną z obowiązkiem posiadania przez wymagany prawem czas dokumentów księgowych (faktur VAT), związanych ze zrealizowanymi zamówieniami.

Jeśli będziecie Państwo korzystać z Serwisu, bez złożenia zamówienia, będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe przez czas, w którym na Państwa urządzeniu przechowywane będą pliki cookies i oglądane przez Państwa informacje w serwisie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane Osobowe pozyskiwane w formularzu zamówienia jak i przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Państwa Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dane w formularzu zamówienia zabezpieczone są przy pomocy szyfrowanego protokołu protokołu SSL, co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Dane osobowe utrzymywane są na bezpiecznym serwerze

Wszelkie kwestie związane z Danymi Osobowymi należy zgłaszać na adres: biuro’małpa’e-bizcom.net.